การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและการรวมคลังสินค้า: กรณีศึกษาคลังสินค้าในทวีปยุโรปของบริษัทผู้ผลิตสารเคลือบผิว

การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและการรวมคลังสินค้า: กรณีศึกษาคลังสินค้าในทวีปยุโรปของบริษัทผู้ผลิตสารเคลือบผิว อัญชลี แซ่เจียม  กาญจ์นภา อมรัชกุล  ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 29-30 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ Slide: 3.Optimal Inventory and Warehouse Pooling[11096]_publish Full paper: inventoryLocationPooling-anchalee-R4[11114]-publish

การกำหนดสัดส่วนการจองและการกำหนดราคาขั้นต่ำของการจองห้องพัก: กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่ง

การกำหนดสัดส่วนการจองและการกำหนดราคาขั้นต่ำของการจองห้องพัก: กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่ง อภิวัฒน์ สายจำปา และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 29-30 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ   Slide presentation IS 5910427002 Apiwat Full paper Fullpapers AS Final-HotelRM  

แบบจำลองการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้รถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน

แบบจำลองการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้รถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน (Modelling Mode Choice of Factors in Train between Thailand and China under One Belt One Road Initiative: A Case Study of Durian Export) นายวุฒิภาค พูลบัว   และ อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Operations Research Network Conference (ORNET2018) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-24 เมษายน 2561 ที่โรงแรม The Zign Resort พัทยา ชลบุรี Link […]

การศึกษาออกแบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกรณีศึกษา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย

การศึกษาออกแบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกรณีศึกษา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย A Study on Multimodal Freight Transportation Network Design for Supporting Modal Shift: Case of Eastern Economic Corridor in Thailand นางสาวอภิสรา เกตุพงษ์ชัย และ ดร.สราวุธจันทร์สุวรรณ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Operations Research Network Conference (ORNET2018) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-24 เมษายน 2561 ที่โรงแรม The Zign Resort พัทยา ชลบุรี Link to presentation slide ORNET_Aphisara_present

ตัวแบบสินค้าคงคลัง ซึ่งรวมกลยุทธ์ราคาพลวัต สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อคอกระเช้าในช่วงสงกรานต์

ตัวแบบสินค้าคงคลัง ซึ่งรวมกลยุทธ์ราคาพลวัต สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อคอกระเช้าในช่วงสงกรานต์ (Combined Dynamic Pricing and Inventory Model for Traditional Camisole Products during Songkran Festival) บุญเลิศ แสงหิรัญ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Operations Research Network Conference (ORNET2018) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-24 เมษายน 2561 ที่โรงแรม The Zign Resort พัทยา ชลบุรี Link to full paper Full_Paper_ORNET2018_ThaiNewYear _Revise

การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของทางวิ่งด้วยการปรับลำดับการลงจอด กรณีศึกษา สนามบินสุวรรณภูมิ

การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของทางวิ่งด้วยการปรับลำดับการลงจอด กรณีศึกษา สนามบินสุวรรณภูมิ นายณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์ และ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Operations Research Network Conference (ORNET2018) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-24 เมษายน 2561 ที่โรงแรม The Zign Resort พัทยา ชลบุรี Presentation slide Presentation-Math model for BKK runway capacity

Supercluster Workshop

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ นำทีมฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ ภายใต้งานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต Super Cluster และประตูการค้าสำคัญของประเทศ  วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00-16:30 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์/ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ Super Cluster ในต่างประเทศ/ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI)/ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด

1 2 3 4 5 9