ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น

สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Presentation slide OR-NET-2022_Siriphan-Kajeeratwatthana