Madrid, Spain 2018

International Logistics Seminar 2018.  University of Nebrija, Madrid, Spain. May 28-June 1, 2018. ทุกปี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management at NIDA จะพานศ ไปเทรนนิ่งต่างประเทศ… โพสต์โดย Logistics Management at NIDA เมื่อ 12 มิถุนายน 2018

Hong Kong 2017

การสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน May 21-24, 2017 The Logistics Research Centre (LRC) แห่ง Hong Kong Polytechnic University International Seminar in Logistics Management (1 credit)  ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ รุ่น LM9, LM10 ความเป็นมา จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรการศึกษาต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการเข้าสู่ตลาด แรงงานในระดับภูมิภาค  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในภาคการศึกษา 2/2559  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จึงจะได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา จล.8001-สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์-กลุ่ม B1 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University ซึ่งผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับใบรับรอง (Certificate) จากหน่วยงานที่ร่วมจัดการสอน ด้วย อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ และอ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด ภาพกิจกรรม […]

Shanghai 2016

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ Tongji University นครเซี่ยงไฮ้ เสร็จสิ้นเรียบร้อย เชื่อว่า นศ Logistics Management at NIDA (รุ่น LM7, LM8) จะได้ความรู้ มุมมองดีๆ จากการเทรน และแบบอย่างการพัฒนานครครั้งนี้ไปพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย    

1 2