การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง

ณภัทรา ณ เชียงใหม่ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Slide presentation การออกแบบผังจัดวาง และกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัต