ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 3/10/2017

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective)

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes (ELO))

  • ELO1 ตระหนักถึงนัยสำคัญทางด้านจริยธรรม กฎหมาย ในด้านการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • ELO2  สร้างความเข้าใจในธุรกิจและการจัดการองค์การ
  • ELO3  ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ELO4  ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ELO5  ประเมินความท้าทายเชิงวิพากษ์ทางการบริหารจัดการธุรกิจและระบบโลจิสติกส์
  • ELO6  พัฒนาคุณค่าหลักของผู้นำ หรือทำงานร่วมกับทีมสหวิทยาการได้อย่างดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ELO7 เปิดรับและปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบุสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ
รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จล 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
จล 6002 การจัดการคลังสินค้า
จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
จล 6004 การจัดการโซ่อุปทาน
จล 7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
จล 7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
จล 7103 การบริหารโครงการ
จล 7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์
จล 7202 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
จล 7203 การจัดการรายได้
จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ
จล 7301 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
จล 7302 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์
จล 7303 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์
จล 7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
จล 7402 การวิจัยเชิงคุณภาพในองค์การ
จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
จล 8001-8003 การศึกษาตามแนวแนะ
จล 8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์