ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 12/4/2022

ค่าใช้จ่าย

การจ่ายค่าเทอมหรือค่าสมัคร ด้วยบัตรเครดิต สามารถทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องจ่าย 0.9%. แต่ละบัตรเครดิตอาจจะมีแผนการแบ่งจ่ายและดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย)

ตารางเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (9:00-12:00, 13:00-16:00). ตามแผนการศึกษามี 4 เทอมปกติ และ 1 summer.

รายการ ภาคการศึกษาปกติ (1 หรือ 2) ภาคฤดูร้อน ตลอดทั้งหลักสูตร
ค่าบำรุง สถาบัน 4,000 2,000 18,000
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน 700 2,800
ค่าห้องสมุด สถาบัน 600 2,400
ค่าเทคโนโลยี คณะ 1,200 600 5,400
ค่ากิจกรรมพิเศษ** คณะ  17,000+13,000+13,000  – 43,000
ค่าหน่วยกิต 3,500 THB/credit 157,500
รวมทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ) 22x,xxx

**ค่ากิจกรรมพิเศษที่แสดงในตารางได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสัมมนานานาชาติไว้แล้ว (อาจมีปรับตามประกาศสถาบัน).

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเทอมโดยประมาณ ตามภาคการศึกษาที่เข้าเรียน.

เข้าเทอม 1 เข้าเทอม 2
ภาคการศึกษาที่ 1/25XX 2/25XX s/25XX 1/25XY 2/25XY 2/25XX s/25XX 1/25XY 2/25XY s/25XY 1/25XZ
ค่าบำรุง สถาบัน 4000 4000 2000 4000 4000 4000 2000 4000 4000 2000 4000
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน 700 700 700 700 700 700 700 700
ค่าห้องสมุด สถาบัน 600 600 600 600 600 600 600 600
ค่าเทคโนโลยี คณะ 1200 1200 600 1200 1200 1200 600 1200 1200 600 1200
ค่าลงทะเบียน 42000 31500 21000 35000 21000 31500 21000 31500 31500 10500 24500
48500 38000 23600 41500 27500 38000 23600 38000 38000 13100 31000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 17000 13000 13000 17000 13000 13000
รวมค่าใช้จ่าย 65500 51000 23600 54500 27500 55000 23600 51000 51000 13100 31000

ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต (1,500/credit) ค่าบำรุงสถาบัน ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าบริการเทคโนโลยี ค่าใช้บริการห้องสมุด ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมเงิน
Year 1 Term 1 12 18,000 4,000 1,000 200 700 600 20 24,520
Year 1 Term 2 12 18,000 4,000 1,000 200 700 600 20 24,520
Year 2 Term 1 12 18,000 4,000 1,000 200 700 600 20 24,520
Year 2 Term 2 10 15,000 4,000 1,000 200 700 600 20 21,520
ค่าสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ 2,500
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (ภาคปกติ) 97,580

ตารางข้างต้นสำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าเทอม 2 ของปีการศึกษา

ภาคปกติ (English Program)

Track 1: M.Sc. Logistics Management

ตารางเรียนแบบ block course พฤหัส-ศุกร์ (9:00-12:00, 13:00-16:00). ตามแผนการศึกษามี 3 เทอมปกติ และ 1 summer.

รายการ ภาคการศึกษาปกติ (1 หรือ 2) ภาคฤดูร้อน ตลอดทั้งหลักสูตร
ค่าบำรุง สถาบัน (ภาคปกติ) 4,000 2,000 14,000
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน 700 2,100
ค่าห้องสมุด สถาบัน 600 1,800
ค่าเทคโนโลยี คณะ 400 200 1,400
ค่ากิจกรรมพิเศษ คณะ 5,000 2,000 17,000
ค่าหน่วยกิต* 2,700 THB/credit 99,900
รวมทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ) 136,200

*ค่าหน่วยกิต: 2700 THB/credit = 1,500 (สถาบัน) + 1,200 (ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาอังกฤษ) THB/credit.

Track 2: Double Degree

เรียน 1 เทอมที่ไทย และเรียน 1 ปีที่ UK

  • ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,200 บาท
  • ค่าเทคโนโลยี 400 บาทเทอมปกติ 200 บาทเทอม summer
  • ค่าลงทะเบียนเตรียมความพร้อม 8,100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมโครงการภาษาอังกฤษกลุ่มสองปริญญา ที่ UK ประมาณ 15,000 GBP
  • ค่ากิจกรรมพิเศษ 10,000 บาท