การวิเคราะห์และจัดตั้งนโยบายการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่เหมาะสม

จันทกานต์ จรัสพันธ์ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (OR-NET 2024) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28-30 มีนาคม 2567 Slide presentation: invOpt-intermittentDemand

การกำหนดขนาดออเดอร์และออกแบบลำดับการหยิบที่เหมาะสมต่อการลดระยะทางการหยิบสินค้า

อริสรา ผิวนวล สุรัติ คงโสม และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (OR-NET 2024) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28-30 มีนาคม 2567 Slide presentation: OR-NET 2024-ID72

การปรับปรุงการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท กรณีศึกษาผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษแห่งหนึ่ง

ไอลดา วงษ์เขียด และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022) 10-12 พฤษภาคม 2565 Slide presentIE

การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บอะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง

มนสิชา ฐิตธรรมพันธุ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022) 10-12 พฤษภาคม 2565 Slide: IEnet_PPT

การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ปริวัฒณ์ อารีชาติ  กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ  ศิวิกา ดุษฎีโหนด  และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation paper36. pharmacist scheduling

การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายการยาอื่นที่ได้รับผลกระทบ

เทพมณี เทพบุตร (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation ppt-present

การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง

ณภัทรา ณ เชียงใหม่ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การออกแบบผังจัดวาง และกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัต

AS/RS Project Management

Dr. Temsiri Sapsaman, Associate Dean for Research and Engineering, Faculty of Engineering. King Mongkut’s University of Tehnology North Bangkok (KMUTNB). Guest lecture session  วิชา LM7103 Project Management อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ 15/05/2021 9:00-12:00 Slide: https://drive.google.com/file/d/1YuCFVnIkQvDfQe2IF_bgFxMZ0ps0Pkpn/view

1 2 3 7