ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 22/3/2023

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน
Master of Science Program in Smart Logistics and Supply Chain Management

หลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน

 

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า

นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาทางสาขาการโลจิสติกส์ จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต โดยเลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้

 • แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
 • แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

โดยระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยเปิดสอนภาคปกติในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) วิชาการโลจิสติกส์มีรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

หมวดวิชา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
สัมมนานานาชาติ 1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ
สอบปากเปล่า สอบ
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต

รายวิชาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า

วิชาเสริมพื้นฐาน (6-9 หน่วยกิต)

หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท

 • ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ 6 หน่วยกิต ภาคพิเศษ 3 หน่วยกิต)
 • คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

วิชาพื้นฐาน (12 หน่วยกิต)

หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาในหลักสูตร ได้แก่

 • 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
 • 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • 5004 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล

วิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์ (12 หน่วยกิต)

หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้

 • 6001 การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับสินค้าคงคลัง
 • 6002 โลจิสติกส์อัจฉริยะและคลังสินค้าอัตโนมัติ
 • 6003 การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
 • 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน

สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ (1 หน่วยกิต)

วิชาเลือกในหลักสูตร (9 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือก (7XXX) ได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
 • การบริหารโครงการ
 • การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
 • การวางแผนและการจัดตารางการผลิต
 • การจำลองสำหรับปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่-เวลา
 • การตั้งราคาและการหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับรายได้
 • การพยากรณ์เชิงธุรกิจ
 • การวิเคราะห์และตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
 • การจัดการข้อมูลใหญ่
 • การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์
 • การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง

แผน ก. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

แผน ข. ต้องเรียนวิชาเลือก (9 หน่วยกิต) และการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)

รวมหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตร 37 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดโดยสถาบันฯ หรือหลักสูตรในกรณีที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ.

การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

วิชา 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
นักศึกษาที่สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพื่อยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างน้อย 1 หัวข้อ   ดังนี้

(1) ผลการสอบเข้าสถาบันในวิชาเฉพาะ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 675 คะแนน  หรือ
(2) ผลการเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี  โดยได้ผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาดังต่อไปนี้

 1. แคลคูลัส 1 และ 2 หรือวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้: อนุพันธ์ (Differentiation), ปริพันธ์ (Integration), ลิมิต (Limit), ลำดับและอนุกรม (Sequence and Series)
 2. ความน่าจะเป็น และสถิติเบื้องต้น

วิชา 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
นักศึกษาที่มีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 660 (NIDA TEAP) หรือ มีผลการสอบ TOEFL Paper (สอบปกติ) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT (สอบผ่าน Internet) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชานี้ โดยต้องแสดงผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ หลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด

แผนการศึกษา (เสาร์และอาทิตย์)

Semester 1
Aug-Dec
2
Jan-May
3 (Summer)
Jun-Aug
2/XX
Intake
term1 term2
5001 5004
4001 English
5002
term3 term4 term5
5003 6003 Elective2
6001 6004
6002 8001
Elective1
term6
Elective3
IS
Semester 1
Aug-Dec
2
Jan-May
3 (Summer)
Jun-Aug
1/XX
Intake
term0
English
term1 term2 term3
4001 5002 5004
5003 6003 Elective1
5001 6004
term4 term5
6001 Elective3
6002 IS
Elective2 8001