ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 25/6/2023

Admission

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)
โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (Smart Logistics and Supply Chain Management (LSCM))

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนหรือหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) นับถึงวันเปิดเทอม
 2. การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์. **ไม่มีการสอบข้อเขียน**
 3. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 22x,xxx บาท  จ่ายเป็นเทอมๆ ตามรายละเอียดที่ http://logistics.nida.ac.th/tuition-all/  แบ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้
 4. วันเวลาเรียน เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์
 5. สถานที่เรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพ
 6. ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 2 ปี (2 ปีกับอีกหนึ่งเทอม summer)
 7. ขั้นตอนการรับสมัครช่องทาง online ที่ http://entrance.nida.ac.th
  1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
  2.  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
  3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
  4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร
  5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึก
  6. ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร)
  7. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)
  8. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
  9. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร ที่
   – ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
   – เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
 8. รายละเอียดของหลักสูตร เช่น รายวิชา และแผนการศึกษาในแต่ละเทอม ใน http://logistics.nida.ac.th/lm-curriculum/
 9. รายละเอียดของการรับสมัคร ดูในประกาศรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions ไปที่คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
 10. ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-727-3037 – 40 , 082-790-1948