banner-1

Logistics Management

การจัดการโลจิสติกส์

banner-3
banner-2
ดูข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

การวิเคราะห์และจัดตั้งนโยบายการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่เหมาะสม

จันทกานต์ จรัสพันธ์ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (OR-NET 2024) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28-30 มีนาคม 2567 Slide presentation: invOpt-intermittentDemand

การกำหนดขนาดออเดอร์และออกแบบลำดับการหยิบที่เหมาะสมต่อการลดระยะทางการหยิบสินค้า

อริสรา ผิวนวล สุรัติ คงโสม และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (OR-NET 2024) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28-30 มีนาคม 2567 Slide presentation: OR-NET 2024-ID72