เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change

บทสัมภาษณ์คุณอัญชลี แซ่เจียม (รุ่น LM11) ในโพสต์ทูเดย์ 21 พ.ค. 2562 “เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change” https://www.posttoday.com/economy/news/589711 คุณอัญชลี แซ่เจียม มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Cost Control Manager บริษัท บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง ทำไมเลือกนิด้า เนื่องจากมั่นใจในชื่อเสียงของสถาบันและต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการโดยเฉพาะด้าน logistics และ supply chain ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ศึกษาหลักสูตรก่อน แล้วพบว่าสนใจ ตรงตามความต้องการ เพราะอยากนำความรู้ไปต่อยอดและเสริมสร้างความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การในเรียนปริญญาโทด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่นิด้า รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ค่อนข้างมีความหลากหลายรอบด้าน จะมีการสอนทฤษฏี และนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขโจทย์ที่หลากหลาย เกือบทุกวิชาในหลักสูตรจะมี group project เพื่อให้ผู้เรียนได้ประมวลผลเนื้อหาวิชาที่เรียน นำมาวิเคราะห์ และนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยรวมแล้วสิ่งที่เรียนจากหลักสูตรนี้เป็นไปตามความคาดหวัง เพราะสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีต เมื่อได้มาประกอบกับบทเรียนของนิด้าแล้วก็มีหลักการทางวิชาการมารองรับ สามารถปรับปรุงให้มีกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการค้นคว้าอิสระที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรเพราะมีทฤษฎีด้านวิชาการมารองรับ ความรู้และการทำงานยุค Thailand […]

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษ)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษ ปัจจุบันทำงาน Toyota Motor ตำแหน่ง Senior Specialist

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณอาจารี ภู่ห้อย)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณอาจารี ภู่ห้อย ปัจจุบันทำงานอยู่ Ford ตำแหน่ง Country Buyer

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณณัฐวดี ชนประเสริฐ)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดย คุณณัฐวดี ชนประเสริฐ ปัจจุบันเป็น Engineer บริษัท Sony Device

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณชนินทร พรหมสาส์น)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดย คุณชนินทร พรหมสาส์น ปัจจุบันทำงานบริษัท Berli Jucker Public Company Limited (BJC)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี ปัจจุบันทำงานเป็น Customs Compliance บริษัท Thai Yamaha Motor  

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Ricoh ประเทศไทย  

เปิดใจ…มหาบัณฑิต โลจิสติกส์ นิด้า สุดประทับใจได้ทั้งความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่า

นายนรา หาญจวณิช มหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท Seagate Technology ดูแลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในการวางแผนกำลังการผลิต เปิดเผยถึงความประทับใจในโอกาสสำเร็จการศึกษาที่นิด้า “สิ่งที่ผลประทับใจนิด้ามากที่สุด คือ ห้องสมุด ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สถานที่ที่ผมเข้าไปใช้บริการของสถาบันเยอะที่สุด คือ ห้องสมุด มันค่อนข้างจะเหมือนห้องสมุดที่อยู่ในภาพยนตร์ ผมว่า “ความรู้” คงได้รับกันทุกคน แต่ในมุมมองของผล สิ่งที่ผมได้รับจริงๆ คือ มุมมอง ประสบการณ์ และ Connection จากเพื่อนๆ ในรุ่น สมมติว่าถ้าผมไม่ได้เรียนปริญญาโท ผมก็รู้แค่เนื้องานของผมที่พบเจอมา แต่การที่มาเรียน ได้มานั่งฟัง มีการแลกเปลี่ยนความคิด มันทำให้รู้ว่าในแต่ละสถานการณ์มุมมมองของคนอื่นเขาคิดกันยังไง และยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถบอกเราได้ว่า เรายังขาดอะไรอยู่บ้าง” Facebook NIDA Thailand. December 30, 2015.

จากก้าวแรก…สู่ความสำเร็จ

นางสาวฉัตรรัตน์ วรวุฒิวิชญวงค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์จากคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนดี 3.78 กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อเสียง และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่สำคัญมีสาขาวิชาที่สนใจที่จะศึกษาต่อ คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรของสาขานี้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงครอบคลุมในทุกๆแขนง อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการการขนส่ง ประทับใจสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้มายื่นใบสมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ ประทับใจเจ้าหน้าที่ของคณะที่พยายามให้ข้อมูลคำแนะนำ และความช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถสอบผ่านได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังที่ตั้งใจไว้ และนิด้ายังให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีซึ่งได้รับทุนนี้ เพราะคำแนะนำดีๆ ของเจ้าหน้าที่ของคณะ ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาในการเรียน “ความรู้ที่ได้เรียนในสาขาโลจิสติกส์สามารถต่อยอดได้อย่างมากจากประสบการณ์กว่า 8 ปีในการทำงานตำแหน่งเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ หลังจากจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษบวกับความรู้ในระดับปริญญาโทสาขาโลจิสติกส์นี้ ทำให้ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำมีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเ็นงานที่ท้าทายความสามารถ และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่จบปริญญาโทจากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงอย่างนิด้า ถ้าคนเรามุ่งมั่นพยายามทำสิ่งใดก็ตาม เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสได้เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้และประสบการณ์” จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ NIDA Newsletter ฉบับที่ 13 ปี 2558

มหาบัณฑิตโลจิสติกส์ “ภูมิใจที่ได้เรียนที่นิด้า ประทับใจอาจารย์-เพื่อนๆ”

นายกันต์พิพัฒน์ อรุณฤกษ์รัตน์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ผลการเรียนดีเด่นเกรดเฉลี่ย 3.85 เกียรตินิยม กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานทางด้านการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และมีอาจารย์ที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาสู่ผู้เรียน ที่สำคัญมีสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมอำนวยความสะดวกมากมาย “ความประทับใจคงเป็นเรื่องเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี อาจารย์ที่นี่เป็นกันเองมากๆ จะอย่างไรก็ตามการเป็นนักศึกษาต้องระลึกไว้เสมอว่า สถาบันเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตัวให้ดี มีวินัยในตัว และที่สำคัญต้องมีความตรงต่อเวลาให้มากจนต้องฝึกเป็นนิสัย และความรู้ที่ได้จากความสำเร็จครั้งนี้จะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ” ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้เราต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันผู้อื่น ยิ่งสมัยนี้ คนจบปริญญากันมากขึ้น ดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะหาช่องทางพัฒนาตัวเองให้มาก ผมมีความภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และภูมิใจที่สามารถเรียนจนจบได้ เพื่อเป็นของขวัญให้พ่อและแม่ ผมเชื่อว่าความภูมิใจของผมคงเทียบไม่ได้กับความภูมิใจที่พ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูก ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้ที่พร้อมจะนำไปประยุกต์ในชีวิตจริง และสิ่งต่างๆที่มอบให้ ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่แสนดี ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดีมโดยตลอด และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ “ฝากถึงทุกๆ คนที่กำลังเรียน ที่กำลังท้อแท้ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าไม่ใช่คนที่เก่ง ไม่ใช่คนที่ฉลาดและไม่ใช่คนที่ขยัน แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถเอาชนะตัวเราเองได้แค่ไหน เมื่อเราไม่เก่งเราก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพื่อฝึกจนเก่ง เราไม่ใช่คนที่ฉลาดเราก็ต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะมีความรู้เท่าคนอื่น […]