ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 22/3/2023

คำอธิบายรายวิชา

Course Description 

4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน
4001 Mathematics and Statistics for Smart Logistics and Supply Chain Management
อนุพันธ์และการประยุกต์ อินทีเกรชันและการประยุกต์ ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
Differentiation and its applications. Integration and its applications. Probability. Distribution functions of continuous and discrete random variables. Expectation. Sampling and estimation. Hypothesis testing. Simple linear regression.

5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
5001 Data Analysis and Decision Models
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล การสร้างตัวแบบการตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดและการประยุกต์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์การตัดสินใจ การจำลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและหาคำตอบ
Introduction to data analysis. Data presentation. Decision/optimization models and their applications. Decision making under uncertainty. Decision analysis. Introduction to Monte Carlo simulation. Computer packages to analyze the problem and find a solution.

5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5002 Logistics and Supply Chain Management
ความสำคัญของปฏิบัติการโลจิสติกส์ต่อองค์การธุรกิจ ปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา
Impacts of logistics operations to business, logistics operations in business organizations, logistics service provider, reverse logistics, international logistics, logistics costs analysis for business decision making, measuring logistics performance, organizing for effective logistics, supply chain management, case studies.

5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
5003 Management Fundamental for Logistics Personnel
พื้นฐานทางการบัญชีบริหาร การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการองค์การ การใช้บาลานส์สกอร์การ์ดในการบริหารงาน ประเด็นทางจริยธรรมของการจัดการ ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ความเป็นผู้นำ กรณีศึกษา
Managerial accounting fundamental, financial reports analysis, investment analysis, organization management, Balanced Scorecard, ethical issues in business, perceptions and behaviors in workplace, intra-personal communication skill, leadership, case studies.

5004 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล
5004 Information Technology for Digital Supply Chain
ข้อมูลสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การจัดการปฏิบัติการด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการวางแผนทรัพยากรองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์การ เทคโนโลยีการติดตามและระบุตัวตน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการโลจิสติกส์ เช่น อินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี หุ่นยนต์มือถืออัตโนมัติ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ตู้จัดเก็บสินค้าและเอเฟรม กรณีศึกษาสำหรับระบบการจัดการคลังสินค้า และระบบการจัดการการขนส่ง
Data in digital economy. Structured vs unstructured data. Operations management using Enterprise Resource Planning (ERP). Training applications program: ERP. Information Technology for Communication among the Organizations. Information technology for logistics operations, e.g., Internet of Things (IoTs), Graphical Information System (GIS), Radio Frequency Identification (RFID), Autonomous Mobile Robot (AMR), Automated Guided Vehicle (AGV), Automated Storage and Retrieval System (AS/RS). Carousels and A-frames. Case studies in warehouse management system (WMS) and transport management system (TMS).

6001 การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับสินค้าคงคลัง 
6001 Inventory Optimization
การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ที่ทราบค่า เมื่ออุปสงค์มีค่าคงที่ และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำเป็นแบบสโทแคสติก สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย ตัวแบบการจัดซื้อร่วมหลายรายการสินค้า ระบบสินค้าคงคลังแบบลำดับ ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงรวม กรณีศึกษา
Inventory classification, deterministic inventory models with constant and time-varying demands, stochastic inventory models, single-period and finite-horizon models, stochastic lead-time models, safety stock, joint replenishment models, serial systems, multi-echelon inventory systems, risk pooling analysis and case studies.

6002 โลจิสติกส์อัจฉริยะและคลังสินค้าอัตโนมัติ
6002 Smart Logistics and Warehouse Automation
โลจิสติกส์อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบ ปัญญาประดิษฐ์ในระบบโลจิสติกส์ สัญญาชาญฉลาดและบล็อคเชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การตรวจจับอุปสงค์
Logistics automation. Automation software and components. Artificial intelligence and machine learning in logistic systems. Smart contract and blockchain in supply chain management. Big data analytics. Predictive analytics. Demand sensing.

6003 การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
6003 Transportation and Distribution Network Optimization
การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบสำหรับเครือข่ายการขนส่ง ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบการกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวก การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่องทางการกระจายสินค้า การจัดเส้นทางสำหรับการหยิบสินค้าในคลังสินค้า การจัดคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า กรณีศึกษา
Transportation management, transportation modes and transportation cost, transportation cost analysis, key performance, carrier selection, mathematical models for transportation network, vehicle routing problem, facility location model, solving problem by using computer program, distribution channels. Routing for picking in warehouse. Cross docking. Case studies.

6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน 
6004 Supply Chain Optimization
โซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานและการเข้ากันได้เชิงกลยุทธของรูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานกับธุรกิจ การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนการผลิตรวม ความไม่แน่นอนในโซ่อุปทานและผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจ การลดต้นทุนโซ่อุปทานภายใต้ความไม่แน่นอน การจัดการโซ่อุปทานแบบดันและแบบดึง ตัวแบบเพื่อการตั้งราคาและสัญญา ผลกระทบแซ่วัว การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย กรณีศึกษา
Supply chain, supply chain management and strategic fit to business, demand forecast, aggregate plan, supply chain uncertainty and its impact to business costs, supply chain cost reduction under unceratainty, push- and pull supply chain management, models for pricing and contracts, bullwhip effect, supplier relationship management, case studies.

7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
7101 Customer Relationship Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การที่มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ
Concepts of CRM; CRM development; CRM processes; IT in CRM; analytical CRM and applications; customer-focused performance measurement; customer value analysis; customer loyalty; and culture and environment of customer-focused organization.

7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 
7102 Supply Chain Risk Management
ลักษณะสำคัญของความเสี่ยง แนวโน้มผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อโซ่อุปทาน เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน วิธีการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง มุมมองเครือข่ายของความเสี่ยง การสร้างมาตรการบรรเทาโซ่อุปทาน การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Key aspects of risk, trends of risks affecting the supply chain, goal of risk management in supply chain, approaches to risk management and Identify risks, risk analysis, respond to risks, a network view of risk, creating resilient supply chains, and business continuity management.

7103 การบริหารโครงการ 
7103 Project Management
นิยามของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ โครงสร้างเชิงองค์การ วิธีการเลือกและการประเมินโครงการ การสื่อสารในการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการและการประมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย โครงสร้างการจัดแบ่งงาน เทคนิคในการจัดตารางงาน เช่น PERT และ CPM การบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ
Definition of a project. Project life cycle. Organizational structures. Project selection and evaluation approaches. Project communications. Project planning and cost estimating. Work breakdown structure. Scheduling techniques, e.g., PERT and CPM. Quality and risk management.

7104 การวางแผนและการจัดตารางการผลิต
7104 Production Planning and Scheduling
กระบวนการ กรอบงานวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนแม่บทการผลิตและการวางแผนความต้องการทรัพยากร การวางแผนการผลิตตามแนวคิดทันเวลาพอดี การวางแผนการผลิตตามแนวคิดทฤษฎีข้อจำกัด การกำหนดขนาดผลิต การจัดลำดับการผลิต การหาคำตอบที่ดีที่สุด เมตาฮิวริสติก การควบคุมคุณภาพ
Production planning scheduling and control process. Production planning framework. Aggregate planning. Master production scheduling and material requirement planning. Just in time. Theory of constraints. Lot sizing. Scheduling problems. Optimizations. Meta heuristics. Quality control

7105 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
7105 International Logistics Management
การค้าระหว่างประเทศ การทำสัญญาซื้อ-ขายระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก การชำระเงินระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ กฎหมาย และกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งหลายรูปแบบ เครือข่ายการขนส่งในภูมิภาค การประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ ความมั่นคง/ปลอดภัยของโซ่อุปทาน
Internation trade. International business contracts. Custom processes for import-export. International financial settlements. Privilege, laws and regulations for international trade. Multimodal Transportation. Regional Transportation network. International transport insurance. Supply chain security.

7201 การจำลองสำหรับปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7201 Simulation for Logistics and Supply Chain Problems 
การจำลองเชิงสถิตย์ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการจำลองปัญหา การประยุกต์การจำลองกับปัญหาทางโลจิสติกส์ ธุรกิจ และการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการจำลอง การทวนสอบและความแม่นของตัวแบบการจำลอง การออกแบบการทดลองสำหรับการจำลอง ตัวแบบการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Static simulation, discrete event simulation, applications of simulation in logistics, business and production problems, data analysis for simulation outputs, verification and validation of situation models, design of experiment for simulation, and simulation models by using computer program.
บุพวิชา : จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

7202 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่-เวลา 
7202 Spatio-Temporal Data Analysis
พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์-เวลา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการ
วิเคราะห์ธุรกิจการสุ่มตัวอย่างข้อมูลมิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์รูปแบบที่ตั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่อเนื่องเชิงมิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงมิติสัมพันธ์ แผนที่และการสร้างภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลมิติสัมพันธ์-เวลา
Introduction to spatio-temporal data analysis; geographical information system and business analytics; sampling spatial data; point pattern analysis; spatially continuous data analysis; spatial regression; map and spatio-temporal data visualization

7203 การตั้งราคาและการหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับรายได้
7203 Pricing and Revenue Optimization
ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย ตัวแบบการจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน โรงแรม รถเช่า และอุตสาหกรรมเชิงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา
Quantitative models for revenue management (RM). Single-resource and network capacity controls. Overbooking models. Price optimization. RM practices in airlines, hotels, automobile rental companies and other related service industries. Case studies.

7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ 
7204 Business Forecasting
การพยากรณ์เชิงธุรกิจ หลักการพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนอุปทาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ ตัวแบบการถดถอย ตัวแบบอนุกรมเวลา ตัวแบบอนุกรมเวลาแยกส่วนประกอบ ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ ARIMAX ตัวแบบ state space สำหรับการปรับเรียบแบบ exponential การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การรายงานและการนำเสนอค่าพยากรณ์ ซอฟต์แวร์สำหรับพยากรณ์ กรณีศึกษา
Business forecasting. Fundamentals of demand forecasting and supply planning. Data requirement for preparing forecasts. Qualitative forecasting. Regression models. Time series models. ARIMA models. ARIMAX models. State space models for exponential smoothing. Introduction to predictive analytics. Analysis of forecasting errors. Reporting and presenting forecasts. Business forecasting information systems. Case studies.

7205 การวิเคราะห์และตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข
7205 Multi-Criteria Decision Analytics
การตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข รูปแบบปัญหาของการตัดสินใจหลายเงื่อนไข ชนิดของตัวดำเนินการรวมข้อมูล ตัวแบบการตัดสินใจหลายเงื่อนไข การตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนักอย่างง่าย กระบวนการตัดสินใจแบบการวิเคราะห์ลำดับขั้น เทคนิคการเรียงลำดับตามอุดมคติ ตัวแบบการตัดสินใจหลายเงื่อนไขภายใต้ความคลุมเคลือและความไม่แน่นอน ตัวแบบการตัดสินใจแบบหลายวัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายเงื่อนไขและหลายวัตถุประสงค์ในงานทางโลจิสติกส์ กรณีศึกษา
Multi-Criteria Decision Making (MCDM). Natures of Multi-Criteria Decision Making Problem. Types of Aggregation Operators. Multi-Criteria Decision Models: Simple Additive Weighting (SAW), Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS). Multi-Criteria Decision Making under Vagueness and Uncertainty. Multi-Objective Decision Making (MODM). Applications of MCDM and MODM Models to Logistics Problems and Management. Case Studies.

7301 การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
7301 Introduction to Business Analytics and Data Science
ภาพรวมของการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลในฐานะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในกระบวนการและฟังก์ชันทางธุรกิจสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล คลังข้อมูล และทะเลสาปข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คุณภาพข้อมูลและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดข้อมูลและการแทนค่าข้อมูลสูญหาย การนำสารสนเทศและการวิเคราะห์เพื่อนำไปร่างกลยุทธ์ แนวโน้มปัจจุบันของการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
Overview of business analytics and data science; BADS as strategic management; understanding business process and function for BADS; data collection; datawarehousing and data lake for BADS; data quality and data quality improvement especially data cleansing and imputation; deployment of information and analytics for strategy formulation; current trend in BADS.

7302 การจัดการข้อมูลใหญ่ 
7302 Managing Big Data
ความหมายและคุณลักษณะของข้อมูลใหญ่ แพล็ตฟอร์มพื้นฐาน เช่น Hadoop; Spark และเครื่องมืออื่นๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การอัพโหลด แจกจ่าย และการประมวลผลข้อมูลใหญ่ HDFS; HBase; KV stores ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลกราฟ อัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ การนำเสนอข้อมูลใหญ่ด้วยภาพ
Overview applications of Big Data. Fundamental platforms; such as; Hadoop; Spark; and other tools; such as IBM System G for Linked Big Data. Data storage methods and how to upload; distribute; and process Big Data. HDFS; HBase; KV stores; document database; and graph database. Handling analytics algorithms on different platforms. Visualization issues on Big Data analytics.

7303 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์ 
7303 Applied Machine Learning
ประเภทของการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การสำรวจข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ ตัวแบบจำแนกแบบเบย์ส ตัวแบบจำแนกโดยใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด K ตัว ซัพพอร์ตเวคเตอร์ ตัวแบบความถดถอยโลจิสติกส์ การลดจำนวนตัวแปร การจับกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ เน้นการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
Machine Learning Classification, Data and Data Preprocessing, Data Exploration, Decision Trees, Bayes Classifiers, K-Nearest Neighbor Classifiers, Neural Networks, Support Vector Machines; Logistics Regression, Dimension Reduction, Clustering Algorithms, Association Rule Analysis, Emphasis on business analytics and data science applications.

7304 การทำเหมืองข้อมูลใหญ่ 
7304 Big Data Mining
วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับข้อมูลใหญ่ เทคนิคการจำแนกประเภท การประเมินผลตัวแบบ การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์การเชื่อมโยง การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การค้นหาคำแนะนำจากข้อมูลธุรกรรมและกฎความสัมพันธ์ หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ เช่น ข้อมูลกราฟ ตัวแบบทางกราฟิกส์ การวิเคราะห์เชิงปริภูมิ-เวลา และการวิเคราะห์เชิงการคิด เป็นต้น
Large-scale machine learning methods; Predictive Analytics with Big Data; Categorizing Data with Classification Techniques; Assessing model performance; Detecting Patterns in Complex Data with Clustering and Link Analysis; Discovering connections with Link Analysis; Capturing important connections with Social Network Analysis; Leveraging transaction data to yield recommendations and association rules; Challenges of Big Data especially on the ongoing Linked Big Data issues which involves graphs; graphical models; spatio-temporal analysis; cognitive analytics; etc.

7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
7401 Negotiation and Conflict Management
แนวคิดทฤษฎีเชิงประยุกต์ว่าด้วยการเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้งจากมุมมองสหวิทยาการทั้งทางด้านการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมในองค์การบนแนววิถีเชิงอธิบายและการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้รวมถึงการศึกษามิติว่าด้วยจริยธรรมในการเจรจาและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหลากบริบท
Study various concepts and practical theories on negotiation and conflict management from the interdisciplinary perspectives drawn from the academic fields of Communication, Economics, Psychology, Social Psychology, and Organizational Behaviors. Both descriptive and prescriptive approaches to negotiation and remedies involving conflict management and resolution would be utilized with major emphasis put upon the notions of ethics and the practice of good fiath in negotiation and conflict management.

7402 การวิจัยเชิงคุณภาพ
7402 Qualitative Research
พื้นฐานปรัชญาและการประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกเทปและ วีดีทัศน์ การลงภาคสนาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึง เทคนิค Critical Incident ปรากฏการณ์นิยม ทฤษฎีฐานราก การวิเคราะห์วาทกรรม บรรยายวิทยา กรณีศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชาติพันธุ์วิทยา สตรีนิยม และวิธีวิจัยแบบผสม การเขียนและการนำรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมของการวิจัยเชิงคุณภาพ
The philosophical foundations and the applications of qualitative research methods; interview; observations; video and tape recording; and fieldwork; qualitative data analysisincluding critical incident technique; phenomenology; grounded theory; discourse analysis; narratology; case study; participative action research; ethnography; feminism; andmixed methods; qualitative research writing and presentation; ethics for qualitative research.

7501 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์ (1 credit)
7501 Data Envelopment Analysis in Logistics Management
ความหมายของประสิทธิภาพและมาตราวัดต่าง ๆ ตัวแบบดีอีเอพื้นฐาน ตัวแบบซีซีอาร์ ตัวแบบบีซีซี การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการเลือกผู้ให้บริการและผู้จัดหาวัตถุดิบ กรณีศึกษา (ถ้ามี)
Meaning of efficiecy and how it is measured, basic Data Envelopment Analaysis model, CCR model, BCC model, DEA applications in service providers and suppliers selection, case studies (if any)
บุพวิชา : จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

7502 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์ (1 credit)
7502 Activity Based Costing in Logistics Management
โครงสร้างของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การบัญชีต้นทุน แนวคิดบัญชีต้นทุนกิจกรรม คุณค่าเชิงกลยุทธของบัญชีต้นทุนกิจกรรม การใช้ระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมในองค์กร กรณีศึกษา
Cost structure, cost analysis, cost accounting, Activity Based Costing, Strategic Value of ABC, using ABC in business, case studies