ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 7/9/2020

การรับสมัคร

การรับสมัคร

 • ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย เรียนเสาร์อาทิตย์. รับสมัครปีละ 2 ครั้ง กำหนดการโดยประมาณ
  1. รับสมัคร มกราคม-มีนาคม เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1, สิงหาคม – ธันวาคม
  2. รับสมัคร กรกฎาคม-กันยายน เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 2, มกราคม – พฤษภาคม ปีถัดไป
 • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)  เรียนเป็น block course พฤหัส-ศุกร์.
  • Track 1: รับสมัคร มกราคม-มีนาคม เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1, สิงหาคม – ธันวาคม
  • Track 2 Double degree (UK + Thailand): รับสมัคร เมษายน-สิงหาคม เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม ปีถัดไป)
 • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย block course พฤหัส-ศุกร์ รับสมัครเมษายน-สิงหาคม เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม ปีถัดไป)

รายละเอียดการรับสมัคร entrance.nida.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย รายละเอียดดูที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
 • ภาคปกติ หลักสูตร English program หรือ Double degree ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ยกเว้นผู้สมัครที่เป็น native English speakers หรือมีวุฒิป.ตรี หรือป.โท ไม่เกิน 5 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • English program ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ i) NIDA TEAP 500; หรือ ii) TOEFL (paper-based) 500; หรือ iii) IELTS 5.5. สมัครสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP  http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/
  • Double degree ต้องมีผลคะแนน IELTS 5.0