ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 20/11/2019

สมทบเฉพาะวิชาที่สนใจ

หากสนใจเฉพาะบางรายวิชา

 • เรียนสมทบ สามารถเลือกสมัครได้ทั้งปริญญาโทภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) และปริญญาโทภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์อาทิตย์)
  • ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดให้ลงเรียนสมทบ เช่น  Data Analysis & Decision Models, Logistics & Supply Chain Management, Inventory Management, Transportation & Distribution Network Management, Supply Chain Optimization, Forecasting, Supply Chain Risk Management, Revenue Management.
 • เรียนสมทบ ภาคปกติ เรียนวันธรรมดา รายละเอียดวิชาและค่าใช้จ่าย ดูที่โครงการ NIDA Experience 
 • เรียนสมทบ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์อาทิตย์  ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  • ค่าหน่วยกิต (ตามที่ลงทะเบียนจริง): ภาคปกติหน่วยกิตละ 1,500 บาท และ ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 3,500 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษาและค่าอื่น ๆ  6300 บาท  (เหมาต่อหนึ่งภาคการศึกษา จ่ายครั้งเดียว ไม่ว่าจะลงกี่จำนวนวิชาก็ตาม) ซึ่งประกอบด้วย
   • 5000 บาท ค่าธรรมเนียมนักศึกษา คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
   •   700 บาท ค่าบริการเทคโนโลยี  สามารถเข้าใช้บริการ IT ของนิด้าได้
   •   600 บาท ค่าใช้บริการห้องสมุด สามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้
  • ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่าย  สำหรับวิชาละ 3 หน่วยกิต
   • 1 วิชา = 3*3500+6300 = 16,800 บาท
   • 2 วิชา = (2*3)*3500+6300= 6*3500+6300 = 27,300 บาท
 • ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนภาคสมทบสามารถโอนเป็นหน่วยกิตปริญญาโทได้ภายใน 3 ปี  มีใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ให้

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาภาคสมทบ 

 • เขียนคำร้อง ตามแบบฟอร์มนี้ form-general  ส่งแบบคำร้องได้ที่ Fax 02-374-4061  หรือ e-mail chanyut AT as.nida.ac.th
 • ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้ special-enrollment-document

หลักฐานในการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ชุด  (กองบริการการศึกษา 1 ชุด  คณะ 1  ชุด)
 2. สำเนาบัตรประชาชน  2  ชุด  (กองบริการการศึกษา 1 ชุด  คณะ 1  ชุด)
 3. สำเนาใบปริญญาบัตร ป.ตรี หรือโท  2  ชุด  (กองบริการการศึกษา 1 ชุด  คณะ 1  ชุด)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาให้ตรงคุณวุฒิ  2  ชุด  (กองบริการการศึกษา 1 ชุด  คณะ 1  ชุด)
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (กองบริการการศึกษา 1  รูป  คณะ 1  รูป)

การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ให้ซื้อแคชเชียร์เช็ค ธนาคารใดก็ได้ (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) สั่งจ่ายในนาม “ สพบ. ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทร. 02-727-3037-40