การวิเคราะห์และจัดตั้งนโยบายการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่เหมาะสม

จันทกานต์ จรัสพันธ์ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (OR-NET 2024) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28-30 มีนาคม 2567 Slide presentation: invOpt-intermittentDemand

การกำหนดขนาดออเดอร์และออกแบบลำดับการหยิบที่เหมาะสมต่อการลดระยะทางการหยิบสินค้า

อริสรา ผิวนวล สุรัติ คงโสม และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (OR-NET 2024) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28-30 มีนาคม 2567 Slide presentation: OR-NET 2024-ID72

Design of Energy Management System (EMS) Control for Smart Grids: Case of NIDA Smart City

Nattapong Thanngam, Sarawut Jansuwan การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: IS-ORNET

การพัฒนาตัวแบบตัดสินใจเพื่อใช้ในการเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ธันยบูรณ์ นิสากรเสน และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: NIDA_IS_TUNYABOON_NISAKORNSEN_6320427002

การวิเคราะห์ผังและตำแหน่งจัดวางสินค้าที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าที่มีอิทธิพลของตำแหน่งประตูหยิบสินค้าต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

วรารัตน์ สุดโต และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: ap1

การปรับปรุงนโยบายการสั่งซื้อและการกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำตามฤดูกาล สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ของบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตร

อภิชญา ปิยะปราโมทย์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (OR-NET 2023) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-17 มีนาคม 2566 Slide presentation: Apichaya-Piyapramote_ORNET_PPT

การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโฟมแบบเครื่องจักรขนาน

ลลิดา เลิศสมิตพร และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 30-31 ตุลาคม 2562 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Article: AS15

Efficiency Improvement of Raw-Materials Warehouse by Designing of Optimal Layout and Storage Location Assignment in a Diaper Manufacturing

Na Chiangmai, N., & Pongsathornwiwat, A. . (2022). Efficiency Improvement of Raw-Materials Warehouse by Designing of Optimal Layout and Storage Location Assignment in a Diaper Manufacturing. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 28–38. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245999

Airfreight Forwarder’s Short-term Space Allocation Problem with the Cost of Transit Time and Its Long-term Block Space Agreements

Thamtiang, N., Pongsathornwiwat, A., & Amaruchkul, K. (2022). Airfreight Forwarder’s Short-term Space Allocation Problem with the Cost of Transit Time and Its Long-term Block Space Agreements. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 1–11. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245998

Air freight forwarder’s short-term allocation problem among heterogeneous flights

Akkaranan Pongsathornwiwat, Kannapha Amaruchkul, Nithima Thamtiang 16th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS2022) August 28-30, 2022. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand. Presentation file: paper36-air-freight-present

1 2 3 8