ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 30/3/2020

ติดต่อเรา

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร: 0-2727-3037-40 หรือมือถือ 082-790-1948
*ช่วง COVID19 เบอร์มือถือเป็นเบอร์โทรหลัก