ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส่งมากกว่าพื้นที่จัดสรรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

นิธิมา ธรรมเที่ยง, อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Conference

หนึ่งใน best paper award ในงานประชุมวิชาการ

slide presentation Nithima_ORNET