Street Fashion Company’s Optimal Order Quantity Using Newsvendor Model and Simulation Model

Kajeeratwatthana, S. (2022). Street Fashion Company’s Optimal Order Quantity Using Newsvendor Model and Simulation Model. Thai Journal of Operations Research, 10(1), 64–81. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/245961

Inventory Models from Medicine Demand Forecasting with Dummy Variables and Interaction Terms of Multiple Regression

Tapabut, T. (2022). Inventory Models from Medicine Demand Forecasting with Dummy Variables and Interaction Terms of Multiple Regression. Thai Journal of Operations Research, 10(1), 52–63. Retrieved from  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/245965

การปรับปรุงการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท กรณีศึกษาผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษแห่งหนึ่ง

ไอลดา วงษ์เขียด และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022) 10-12 พฤษภาคม 2565 Slide presentIE

การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บอะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง

มนสิชา ฐิตธรรมพันธุ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022) 10-12 พฤษภาคม 2565 Slide: IEnet_PPT

การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ปริวัฒณ์ อารีชาติ  กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ  ศิวิกา ดุษฎีโหนด  และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation paper36. pharmacist scheduling

การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายการยาอื่นที่ได้รับผลกระทบ

เทพมณี เทพบุตร (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation ppt-present

การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าจัดเก็บวัตถุดิบของร้านอาหารในเครือแห่งหนึ่ง

อภิชญา พันธุกฤตย์ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสิ

การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง

ณภัทรา ณ เชียงใหม่ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การออกแบบผังจัดวาง และกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัต

การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์

ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค  สราวุธ จันทร์สุวรรณ  และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Slide presentation ORNET2022_Chinarnant_present_Rev02 Paper การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง_R4

ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น

สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Presentation slide OR-NET-2022_Siriphan-Kajeeratwatthana

1 2 3 4 12