การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองระดับสำหรับการจัดกลุ่มและระบุตำแหน่งการวางสินค้าในการปรับปรุงผังคลังสินค้าแบบสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์

Applying Two-Stage Clustering-Assignment Storage Location Model on Improving Item-Associated Based Family Grouping Warehouse Design ขนิษฐา เลาหวิชิตศักดิ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide IS_KANITTA _SID6120427016_12.05.2021 _Present

การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ขนมและอาหาร

Use of Association-Rule Based Storage Assignment Location for Improving Class-Based Warehouse Design: Case Study of A Packaging Company อรรคเดช อุบลไทร และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427015-Akkadet-Ubonsai(1)

การพยากรณ์และการปรับปรุงนโยบายสินค้าคงคลังแบบระบบการตรวจสอบตามรอบ

พิมพ์อุษา ฤกษ์ศิริรัตน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427019-Pimusa-Lerksirirat-PPT

การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินทางรถขนส่งรูปแบบมิลค์รันและการจัดการกำหนดการรับสินค้า: กรณีศึกษา การส่งชิ้นส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ ABC

ปารณัท กัญวิมล และ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide ORNET2021_0059 การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อลดความสูญเปล่าของปัญหาการบริหารรถเที่ยวเปล่าขากลับ กรณีศึกษาบริษัท 3PL แห่งหนึ่ง

Network Flow Allocation Model for Reducing Waste in Backhauling Management Problem: Case Study of 3PL Company สันติ ชัยยะ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network 2020 Slide IENet2020-NetworkFlow-Santi Full Paper: Proceedings_IE_Network_2020_Santi

การปรับปรุงนโยบายและตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าประเภทซื้อมา-ขายไป กรณีศึกษาบริษัทอะไหล่รถยนต์ครบวงจร

The Improvement of Policy and Order-Quantity Model for Trading Products: Case Study of an Integrated Automobile Spare Part Company กษาปณ์ คุตตะนันท์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network 2020 Slide Policy inventory1.1

การปรับปรุงนโยบายการจองและการจองเกิน: กรณีศึกษาบริษัททัวร์ต่างประเทศแห่งหนึ่ง

ระวิภัทร์ ย่องใย, กาญจ์นภา อมรัชกุล, ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020) Slide: CIOD2020-IStour

การกำหนดนโยบายการเติมสินค้าร่วมกันหลายรายการโดยมีส่วนลดหลายรูปแบบ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

การกำหนดนโยบายการเติมสินค้าร่วมกันหลายรายการโดยมีส่วนลดหลายรูปแบบ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง สิริลักษณ์ กิจพิพัฒน์, กาญจ์นภา อมรัชกุล , ศิวิกา ดุษฎีโหนด และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020). หน้า 444-448. Slide: Presentation_CIOD2020_Siriluck.K

การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์

การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์ Multi-echelon inventory policy: Case study of wine retailers ธีระพงศ์ เมืองพรหม กาญจ์นภา อมรัชกุล และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: 2-Echelons-Inventory Full paper: fullpaper-multiechelon

การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor

การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor ณัฐพร เกียรติเลิศเสรี และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: OR-NET 2020_PAPER 16 Full paper: fullpaper-rice

1 2 3 4 5 7