การกำหนดนโยบายการเติมสินค้าร่วมกันหลายรายการโดยมีส่วนลดหลายรูปแบบ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

การกำหนดนโยบายการเติมสินค้าร่วมกันหลายรายการโดยมีส่วนลดหลายรูปแบบ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง สิริลักษณ์ กิจพิพัฒน์, กาญจ์นภา อมรัชกุล , ศิวิกา ดุษฎีโหนด และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020). หน้า 444-448. Slide: Presentation_CIOD2020_Siriluck.K

การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์

การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์ Multi-echelon inventory policy: Case study of wine retailers ธีระพงศ์ เมืองพรหม กาญจ์นภา อมรัชกุล และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: 2-Echelons-Inventory Full paper: fullpaper-multiechelon

การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor

การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor ณัฐพร เกียรติเลิศเสรี และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: OR-NET 2020_PAPER 16 Full paper: fullpaper-rice

การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าคลังสินค้าออนไลน์ กรณี: คลังสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าคลังสินค้าออนไลน์ กรณี: คลังสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง A Study for Improving E-Commerce Warehouse Operations using Simulation Software Tool: A Case Study of Retail E-Commerce Company C ทนงศักดิ์ เหลืองทา และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: ORNET2020-Oral07 Full paper: fullpaper-warehouse

การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรณีศึกษา การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิตติคุณ ค้าขาย และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Link to paper Conference Thai VCML2019K9S1 Link to slide presentation: LS03_ThaiVCML

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand ณัฐพล สันแก้ว และ กาญจ์นภา อมรัชกุล รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ  30 ตุลาคม 2562 Slide presentation: 2019-10-ASConference2019_Nutthapol-Sankaew  

การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อขนส่งสินค้าหลายจุด กรณีศึกษา บริษัทXYZ

ทัศนีย์วรรณ ส่องแสง และ ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562. 30 ตุลาคม 2562. Slide presentation: 2019-10-Submission16_ASconf

A Study of Location Model for a Rescue Vehicle Parking Stations: Case Study of Kannayao District in Bangkok

Sarawut Jansuwan, Soravit Teeraprasert วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่4 ฉบับที่1 (2562) Link to article: A Study of Location Model for a Rescue Vehicle Parking Stations: Case Study of Kannayao District in Bangkok

Optimal Inventory Level and Warehouse Pooling: Case study of Coating Substances Manufacturer’s Warehouse in Europe

Anchalee Saejiam, Kannapha Amaruchkul, Siwiga Dusadenoad วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่4 ฉบับที่1 (2562). Link to article .

Forecasting & Safety Stock Optimization for Product with Intermittent Demand

Congratulations to Mr. Trin Lertsattayanusak (LM12) in winning the 1st place of the 5th Business Improvement Competition in South East Asia. His team’s project “UTH Smart Warehouse” at ULVAC (Thailand) is extended from his IS project, “Forecasting & safety stock optimization for product with intermittent demand.”    

1 2 3 4 5 7