การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บอะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง

มนสิชา ฐิตธรรมพันธุ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022)
10-12 พฤษภาคม 2565

Slide: IEnet_PPT