OR-NET2017

ผลงานนักศึกษาป.โท โลจิสติกส์ นิด้า ที่ได้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560 (National Operations Research Network Conference (OR-NET) 2017) การประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้วยตัวแบบสโตแคสติก กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย/ปารียา ศิริวัฒนพันธ์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ (slide OR-NET Presentation_OR039 )  ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การจัดเส้นทางเดินรถด้วยขั้นตอนวิธี Hybrid Saving-Sweep Algorithm กรณีศึกษาของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง/ลักษณ์พิเชษฐ คชวัตร และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การกำหนดสัดส่วนการจองและการจองเกิน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่ง/ณัฐ พงศ์ไทย และ กาญจ์นภา อมรัชกุล (slide OR_Hotel presentation_Nut_Phongthai  Full paper Nut-Proceedings OR-NET 2017 )

โครงการพระราชดำริ ร. 9 และตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร

Course project ของวิชา Decision Models: ตัวแบบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ โครงการพระราชดำริของในหลวง ร.9 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก วางแผนการเลี้ยงกบที่ขายสามชนิดได้แก่ กบเนื้อ ลูกกบ และลูกอ๊อด เพื่อใได้กำไรรวมสูงสุด โดยจำนวนบ่อที่เลี้ยงต้องใช้พื้นที่ไม่เกินบ่อที่มี และกบที่ได้ต้องเพียงพอกับปริมาณความต้องการ Link to project presentation file project-frog โครงการแก้มลิง อ่างเก็บน้ำบ้านหรา จ.สตูล กำหนดความกว้าง ยาว สูงของอ่างเก็บน้ำ โดยให้เสียพื้นที่เขื่อนน้อยที่สุด (จะได้มีการถางป่าน้อยที่สุด) แต่ยังสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของคนในพื้นที่ได้ Link to project presentation file project-reservoir จัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ รุ่น 1/2559

Thai VCML 2016

งานค้นคว้าอิสระของ นายณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษและอ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ เรื่อง การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อการบริหารจัดการระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน กรณีศึกษา : การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) ใน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16   การพัฒนาแผนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งสินค้า ด้วยตัวแบบ Network Reserved Capacity Model นายรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล และที่ปรีกษา ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ   ปัญหาการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งโดยใช้ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง นายณัฐวุฒิ อัศวมาชัย  ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล   การศึกษาการจองปริมาณบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมระหว่างตัวแทนรับขนส่งสินค้าและสายการบิน อภิญญา  เทพพนมรัตน์ ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล Slide Thai VCML-Apinya

การกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับอะไหล่ซ่อมบำรุง กรณีศึกษา บริษัทผลิตเยื่อและกระดาษ

การกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับอะไหล่ซ่อมบำรุง กรณีศึกษา บริษัทผลิตเยื่อและกระดาษ จารุวรรณ พรรธนาลัย บริษัทที่ศึกษา เป็นบริษัทที่ผลิตเยื่อและกระดาษ  มีการเดินเครื่องจักร 24 ชั่วโมง ดังนั้น  งานซ่อมบำรุงจึงมีส่วนสำคัญ Slide งานค้นคว้าอิสระ Presentation_Jaruwan Phattanalai

การจัดการสินค้าคงคลังด้วย Joint Replenishment Model ร่วมกับ Order-Up-To Policy

การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการและนโยบายการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ABC นิศาชล ไทรชมภู ใช้นโยบายสินค้าคงคลัง Periodic Review (R,S) โดยจะคำนวณคาบ (R) และ Order-Up-To Level (S) ดังนี้ คาบ (review period) มาจากผลเฉลยของตัวแบบ Joint Replenishment ปริมาณความต้องการที่ใช้ตัวแบบ ได้มาจากค่าพยากรณ์ซึ่งทำให้ MAD, MSE, MAPE ต่ำสุด หาผลเฉลยของ Joint Replenishment Problem โดยใช้ Excel Solver ระดับสั่งถึง (order-up-to level) ใช้ที่ระดับการให้บริการ 95% Slide งานค้นคว้าอิสระ Presentation นิศาชล New  

การวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

การวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ศศิมา เมฆรุ่งโรจน์  ปัญหาที่พบ ผลิตแบบ make to order  โดยไม่มีการวางแผนการผลิตรวม (aggregate planning) จากปริมาณความต้องการสินค้าตลอด 49 สัปดาห์ ปี 2558, มีสินค้าขาดมือรวม 3,411 โม่ คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านบาท  เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา เพื่อ reduce backorder cost Aggregate Planning Model Made to Stock Slide Sasima Mekrungroj Presentation

แนวทางการจัดเส้นทางเดินรถกรณีศึกษาการประยุกต์ Vehicle Routing Problem (VRP) เพื่อปรับปรุง การขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง

แนวทางการจัดเส้นทางเดินรถกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวแบบ Vehicle Routing Problem (VRP) เพื่อปรับปรุง การขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง นายลักษณ์พิเชษฐ คชวัตร  LM7 จุดประสงค์ของการศึกษา ศึกษาระบบการสั่งซื้อ ความเหมาะสมของวิธีการขนส่งในปัจจุบัน เส้นทางการเดินรถปัจจุบัน และตำแหน่งที่ตั้งโรงงานของซัพพลายเออร์ พัฒนาตัวแบบการเดินรถด้วย VRP Model ที่มีความเหมาะสมและ นำมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษานี้ ทำการคำนวณค่าใช้จ่าย ระยะทางเพื่อ หาจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าและหาจำนวนรถที่ต้องใช้ เพื่อจัดเตรียมว่าจ้างในแต่ละวัน และเวลารับส่งที่เหมาะสม นำผลการศึกษามาใช้กับข้อมูลกรณีศึกษาในปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งและเป็นทางเลือกให้กับบริษัท Slide VRP-Public Version

Dynamic Lot Sizing Model: Case Study of Inventory for Coal in Cement Industry

การกำหนดจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมด้วยวิธีแบบพลวัต กรณีศึกษาการสั่งซื้อถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ นางสาวนิรชร วะชุม วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการ, ระบบและรายละเอียดของการสั่งซื้อถ่านหินในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาตัวแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของการสั่งซื้อถ่านหิน และทำการวิเคราะห์หาระบบการสั่งซื้อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำแนวทางที่ค้นคว้ามาได้ ประยุกต์ใช้จริงกับบริษัทกรณีศึกษาในระบบการสั่งซื้อถ่านหิน ให้นำมาซึ่งต้นทุนรวมที่ลดลง สรุปผลการศึกษา ใช้ Holt’s method มาพยากรณ์ราคาถ่านหิน คำนวณ safety stock ซึ่งมาจากความไม่แน่นอนของ lead time สร้าง dynamic lot sizing model และหาผลลัพธ์โดยใช้ Microsoft Excel Premium Solver Pro หากได้นำผลลัพธ์นี้ไปใช้ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 372.85 ล้านบาทต่อปี (ประมาณ 22% ของ spending) Slide IS Presentation Nirachorn Wachum

การศึกษาหาปริมาณการสั่งผลิตและจุดสั่งผลิตที่เหมาะสม กรณีศึกษาบริษัทผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว XYZ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม จุดสั่งซื้อที่เหมาะสมและจำนวนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย เพื่อหาต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุด ของบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว XYZ นายธวัชชัย แย้มวจี Slide การหาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อ-ธวัชชัย

การวางแผนจัดตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือบรรทุกสินค้า กรณีศึกษา บริษัทให้บริการขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บทความนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาการวางแผนการจัดส่งสินค้าทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ในแต่ละสัปดาห์ ที่ออกจากท่าเรือสิงคโปร์เพื่อไปส่งท่าเรือในยุโรป 7 ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือมีทั้งหมด 4 เส้นทางแบบเครือข่าย ปัญหาการจัดส่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนมากเกิดจากตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนไม่สามารถส่งไปยังท่าเรือในยุโรปภายในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด เนื่องจากเรือแม่ที่ออกจากท่าเรือสิงคโปร์ไปยังท่าเรือที่ลูกค้าต้องการนั้นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จนเต็มจำนวนที่บริษัทสามารถใช้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นไปยังเรือแม่ของเส้นทางอื่นที่ยังสามารถบรรทุกได้ และใช้วิธีการลงตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่ท่าเรือหนึ่งเพื่อรอให้เรือแม่ที่จะวิ่งไปยังท่าเรือที่ลูกค้าต้องการมาขึ้นตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นไปส่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อบริษัทเมื่อเกิดการจัดส่งที่ล่าช้า นอกจากนี้อาจต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าหรืออาจให้ส่วนลดเมื่อลูกค้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป แต่ในระยะยาวอาจส่งผลให้เสียลูกค้ารายนั้นไป ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่จะจัดสรรไปยังเรือแม่ที่ออกจากท่าเรือสิงคโปร์ไปยังท่าเรือที่ยุโรปในทั้ง 4 เส้นทาง เพื่อให้ได้กำไรที่สูงสุดและส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในการเดินเรือนั้นสามารถเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ไปยังเรือแม่ลำอื่นที่ท่าเรือหนึ่งได้ โดยที่จำนวนตู้คอนเนอร์ที่บรรทุกไปในเรือทั้ง 4 ลำต้องไม่เกินข้อกำหนดที่บริษัทสามารถใช้ได้ และจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ของลูกค้าที่ท่าเรือสิงคโปร์ต้องถูกจัดส่งให้หมดภายในสัปดาห์นั้น ปนัดดา สาระพิทักษ์ การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ORNET2016) Slide: ORNET2016-container-present Full paper: ORNET2016-container

1 4 5 6 7