การวางแผนและปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายแบบหลายเส้นทางภายใต้เวลาทำงานที่จำกัด: กรณีศึกษาบริหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 (IE Network 2021)
5-7 พฤษภาคม 2564

Slide Presentation_SCL005

Full paper: SCL005_Proceedings_IE-Net_Final