จากก้าวแรก…สู่ความสำเร็จ

นางสาวฉัตรรัตน์ วรวุฒิวิชญวงค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์จากคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนดี 3.78 กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อเสียง และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่สำคัญมีสาขาวิชาที่สนใจที่จะศึกษาต่อ คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรของสาขานี้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงครอบคลุมในทุกๆแขนง อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการการขนส่ง

ประทับใจสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้มายื่นใบสมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ ประทับใจเจ้าหน้าที่ของคณะที่พยายามให้ข้อมูลคำแนะนำ และความช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถสอบผ่านได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังที่ตั้งใจไว้ และนิด้ายังให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีซึ่งได้รับทุนนี้ เพราะคำแนะนำดีๆ ของเจ้าหน้าที่ของคณะ ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาในการเรียน

“ความรู้ที่ได้เรียนในสาขาโลจิสติกส์สามารถต่อยอดได้อย่างมากจากประสบการณ์กว่า 8 ปีในการทำงานตำแหน่งเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ หลังจากจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษบวกับความรู้ในระดับปริญญาโทสาขาโลจิสติกส์นี้ ทำให้ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำมีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเ็นงานที่ท้าทายความสามารถ และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่จบปริญญาโทจากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงอย่างนิด้า ถ้าคนเรามุ่งมั่นพยายามทำสิ่งใดก็ตาม เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสได้เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้และประสบการณ์”

จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ NIDA Newsletter ฉบับที่ 13 ปี 2558