Price Optimization & Revenue Management Workshop

จุดมุ่งหมายของการจัดการรายได้ (revenue management) คือ ทำให้รายได้สูงสุด โดยการขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม ให้กับลูกค้าที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และด้วยราคาเหมาะสม (“selling the right product to the right customer at the right time at the right price”)   เพื่อให้ได้รายได้สูงสุด การจัดการรายได้พยายามจัดการอุปสงค์ (demand management) โดยใช้กลยุทธ์เชิงราคาเพื่อขายสินค้าหรือให้บริการที่หลายราคา  หลากหลายธุรกิจบริการได้นำการจัดการรายได้มาใช้จนประสบความสำเร็จ เช่น สายการบินโดยสาร โรงแรม ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจรถทัวร์ ในสหรัฐอเมริกาเป็นต้น องค์ความรู้ของการจัดการรายได้ นอกจาก การตลาด การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแล้วยังต้องมีตัวแบบเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น ที่นั่งบนเครื่องบินซึ่งมีจำนวนจำกัด จำนวนห้องในโรงแรม จำนวนที่นั่งบนรถทัวร์ เป็นต้น ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เราใช้โปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ตัวแบบและการหาผลเฉลยที่ดีที่สุด (optimal solution)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  CSR-PriceOptRM-2016-02-26

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการจัดการรายได้เบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในนำตัวแบบเชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจกลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมที่สุด

หัวข้อการอบรม
1. หลักการจัดการรายได้เบื้องต้น
2. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่ายในการหาราคาที่เหมาะสม

วิทยากร
รศ.ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
ค่าอบรม
ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การอบรมครั้งนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะสถิติประยุกต์ นิด้า

ระยะเวลาในการอบรม
รุ่นที่ 1 ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 9:00-12:00
รุ่นที่ 2 ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 13:00-16:00