การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ปริวัฒณ์ อารีชาติ  กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ  ศิวิกา ดุษฎีโหนด  และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Slide presentation paper36. pharmacist scheduling