การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อลดความสูญเปล่าของปัญหาการบริหารรถเที่ยวเปล่าขากลับ กรณีศึกษาบริษัท 3PL แห่งหนึ่ง

Network Flow Allocation Model for Reducing Waste in Backhauling Management Problem: Case Study of 3PL Company
สันติ ชัยยะ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network 2020

Slide IENet2020-NetworkFlow-Santi

Full Paper: Proceedings_IE_Network_2020_Santi