Filter and SUBTOTAL

ใช้ Filter เลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามข้อกำหนด; จากนั้นหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่ำสุด ฯลฯ ของเฉพาะชุดข้อมูลที่ถูก filtered ไว้แล้วโดย SUBTOTAL.