การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายการยาอื่นที่ได้รับผลกระทบ

เทพมณี เทพบุตร (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation ppt-present

การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าจัดเก็บวัตถุดิบของร้านอาหารในเครือแห่งหนึ่ง

อภิชญา พันธุกฤตย์ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสิ

การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง

ณภัทรา ณ เชียงใหม่ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Slide presentation การออกแบบผังจัดวาง และกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัต

การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์

ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค  สราวุธ จันทร์สุวรรณ  และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Slide presentation ORNET2022_Chinarnant_present_Rev02 Paper การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง_R4

ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น

สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Presentation slide OR-NET-2022_Siriphan-Kajeeratwatthana

ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส่งมากกว่าพื้นที่จัดสรรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

นิธิมา ธรรมเที่ยง, อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Conference หนึ่งใน best paper award ในงานประชุมวิชาการ slide presentation Nithima_ORNET  

Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company

Pongsathornwiwat, A., & Aroonudomchai, S. (2021). Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company. Thai Industrial Engineering Network Journal, 7(1), 42-54. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/242054

Product Pooling for Cartons packaging Materials and Can Order Policy for Scotch Tapes: Case Study of the Instant Noodle Manufacturing Company in Thailand

Itthisathienkul, P., & Amaruchkul, K. (2021).  Journal of Applied Statistics and Information Technology, 6(1), 37-51. Link to full paper: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/article/view/242265

การวางแผนและปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายแบบหลายเส้นทางภายใต้เวลาทำงานที่จำกัด: กรณีศึกษาบริหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 (IE Network 2021) 5-7 พฤษภาคม 2564 Slide Presentation_SCL005 Full paper: SCL005_Proceedings_IE-Net_Final

1 2 3 4 12