Proposal Development

การเขียนโครงร่างการวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 14:30-19:00 วิทยากร: คุณภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สำนักบรรณสารการพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

Green 2014

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โดยมีกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ขอเชิญนักศึกษาหรือศิษย์เก่า LM, DTM เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ติดต่อได้ที่คุณชลธิชา 02-27-3030

1 4 5 6