ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 12/2/2018

การรับสมัคร

การรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์

  • ภาคพิเศษ เรียนเสาร์อาทิตย์. รับสมัครปีละ 2 ครั้ง กำหนดการโดยประมาณ
    1. รับสมัคร กุมภาพันธ์-เมษายน เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1, สิงหาคม – ธันวาคม
    2. รับสมัคร กรกฎาคม-กันยายน เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 2, มกราคม – พฤษภาคม ปีถัดไป
  • ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์. รับสมัครทั้งปี

รายละเอียดการรับสมัคร entrance.nida.ac.th  หรือติดต่อเรา. ดูประกาศที่
http://as.nida.ac.th/gsas/news-events-highlights/admission_announcement_1-61/

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ผู้สมัครหลักสูตร ภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
Link to E-Brochure