แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณชนินทร พรหมสาส์น)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดย คุณชนินทร พรหมสาส์น ปัจจุบันทำงานบริษัท Berli Jucker Public Company Limited (BJC)