banner-1

Logistics Management

การจัดการโลจิสติกส์

banner-3
banner-2
ดูข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Career Track: Logistics Management@NIDA

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ที่นิด้า เรียนอะไรบ้าง  ต้องใช้คณิตศาสตร์มากหรือไม่  อนาคตของโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างไร  การได้งานทำและความก้าวหน้าของผู้ที่จบการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร Slide LM Open House 2016 Career Track: Logistic Management@NIDA โดย อ. ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ from BAINIDA

Thai VCML 2016

งานค้นคว้าอิสระของ นายณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษและอ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ เรื่อง การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อการบริหารจัดการระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน กรณีศึกษา : การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) ใน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16   การพัฒนาแผนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งสินค้า ด้วยตัวแบบ Network Reserved Capacity Model นายรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล และที่ปรีกษา ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ   ปัญหาการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งโดยใช้ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง นายณัฐวุฒิ อัศวมาชัย  ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล   การศึกษาการจองปริมาณบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมระหว่างตัวแทนรับขนส่งสินค้าและสายการบิน อภิญญา  เทพพนมรัตน์ ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล Slide Thai VCML-Apinya

การกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับอะไหล่ซ่อมบำรุง กรณีศึกษา บริษัทผลิตเยื่อและกระดาษ

การกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับอะไหล่ซ่อมบำรุง กรณีศึกษา บริษัทผลิตเยื่อและกระดาษ จารุวรรณ พรรธนาลัย บริษัทที่ศึกษา เป็นบริษัทที่ผลิตเยื่อและกระดาษ  มีการเดินเครื่องจักร 24 ชั่วโมง ดังนั้น  งานซ่อมบำรุงจึงมีส่วนสำคัญ Slide งานค้นคว้าอิสระ Presentation_Jaruwan Phattanalai