banner-1

Logistics Management

การจัดการโลจิสติกส์

banner-3
banner-2
ดูข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change

บทสัมภาษณ์คุณอัญชลี แซ่เจียม (รุ่น LM11) ในโพสต์ทูเดย์ 21 พ.ค. 2562 “เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างชาญฉลาดในแบบฉบับของนิด้า ด้วยแนวทาง WISDOM for Change” https://www.posttoday.com/economy/news/589711 คุณอัญชลี แซ่เจียม มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Cost Control Manager บริษัท บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง ทำไมเลือกนิด้า เนื่องจากมั่นใจในชื่อเสียงของสถาบันและต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการโดยเฉพาะด้าน logistics และ supply chain ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ศึกษาหลักสูตรก่อน แล้วพบว่าสนใจ ตรงตามความต้องการ เพราะอยากนำความรู้ไปต่อยอดและเสริมสร้างความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การในเรียนปริญญาโทด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่นิด้า รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ค่อนข้างมีความหลากหลายรอบด้าน จะมีการสอนทฤษฏี และนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขโจทย์ที่หลากหลาย เกือบทุกวิชาในหลักสูตรจะมี group project เพื่อให้ผู้เรียนได้ประมวลผลเนื้อหาวิชาที่เรียน นำมาวิเคราะห์ และนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยรวมแล้วสิ่งที่เรียนจากหลักสูตรนี้เป็นไปตามความคาดหวัง เพราะสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีต เมื่อได้มาประกอบกับบทเรียนของนิด้าแล้วก็มีหลักการทางวิชาการมารองรับ สามารถปรับปรุงให้มีกระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการค้นคว้าอิสระที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรเพราะมีทฤษฎีด้านวิชาการมารองรับ ความรู้และการทำงานยุค Thailand […]