แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Ricoh ประเทศไทย