การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์

การศึกษานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบสองระดับ: กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกไวน์
Multi-echelon inventory policy: Case study of wine retailers

ธีระพงศ์ เมืองพรหม กาญจ์นภา อมรัชกุล และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ

Slide: 2-Echelons-Inventory

Full paper: fullpaper-multiechelon