การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองระดับสำหรับการจัดกลุ่มและระบุตำแหน่งการวางสินค้าในการปรับปรุงผังคลังสินค้าแบบสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์

Applying Two-Stage Clustering-Assignment Storage Location Model on Improving Item-Associated Based Family Grouping Warehouse Design

ขนิษฐา เลาหวิชิตศักดิ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์

การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021)

Slide IS_KANITTA _SID6120427016_12.05.2021 _Present