การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ขนมและอาหาร

Use of Association-Rule Based Storage Assignment Location for Improving Class-Based Warehouse Design: Case Study of A Packaging Company

อรรคเดช อุบลไทร และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์

การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021)

Slide SID6120427015-Akkadet-Ubonsai(1)