การวางแผนกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและการใช้กลยุทธ์ด้านราคาหลังสิ้นฤดูกาลขาย: กรณีศึกษานำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาแฟชัน

ญาดา ด่านรัตนสุนทร และกาญจ์นภา อมรัชกุล
การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021)

Slide SID6120427008_Yada_PPT