Last Update: 12/6/2017

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ นิด้า

ทุนสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ

 • ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่ากิจกรรมทั้งหมด พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ 10,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

 • ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด เลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก็ได้

 • ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่ง เลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก็ได้

รายละเอียดอื่นๆ

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมกันได้หลายประเภท เช่น ยื่นใบสมัครกรณีทุนประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 พร้อมกันในคราวเดียว เป็นต้น
 • การสมัครกรณีทุนการศึกษา ประเภทของทุนที่ผู้สมัครเลือกมาอาจถูกพิจารณาเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 • ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA)

 • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

 • รางวัลเรียนดี

 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน

 • ทุนบริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน

 • ทุนราชกรีฑาสโมสร

 • ทุนสมาคมประกันชีวิตไทย

 • ทุนส่งเสริมการศึกษา

(ดูเพิ่มเติม)