ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 16/12/2019

คำอธิบายรายวิชา 2558

จล4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

LM 4001 Mathematics and Statistics for Logistics Management

อนุพันธ์และการประยุกต์ อินทีเกรชันและการประยุกต์ ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Differentiation and its applications. Integration and its applications. Probability. Distribution functions of continuous and discrete random variables. Expectation. Sampling and estimation. Hypothesis testing. Simple linear regression.

จล5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ

LM 5001 Data Analysis and Decision Models

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล การพยากรณ์เบื้องต้น การสร้างตัวแบบการตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดและการประยุกต์ ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์การตัดสินใจ การจำลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและหาคำตอบ การประยุกต์ใช้ในตัวแบบจัดการสินค้าคงคลังพื้นฐาน ได้แก่ ตัวแบบการสั่งซื้อแบบประหยัด ( Economic Order Quantity : EOQ ) และตัวแบบสินค้าคงคลังที่มีการตัดสินใจครั้งเดียวหรือตัวแบบ Newsvendor

Introduction to data analysis. Data presentation. Basic forecasting methods. Decision/optimization models and their applications. Linear programming models. Integer programming models. Decision making under uncertainty. Decision analysis. Introduction to Monte Carlo simulation. Computer packages to analyze the problem and find a solution. Applications in basic inventory models, specifically the Economic Order Quantity (EOQ) model and the single-period inventory model, i.e., the newsvendor model.

จล 5002 การจัดการ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

LM 5002 Logistics and Supply Chain Management

ความสำคัญของปฏิบัติการ โลจิสติกส์ ต่อองค์การธุรกิจ ปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา

Impacts of logistics operations to business, logistics operations in business organizations, logistics service provider, reverse logistics, international logistics, logistics costs analysis for business decision making, measuring logistics performance, organizing for effective logistics, supply chain management, case studies.

จล 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์

LM 5003 Management Fundamental for Logistics Personnel

พื้นฐานทางการบัญชีบริหาร การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการองค์การ การใช้บาลานส์สกอร์การ์ดในการบริหารงาน ประเด็นทางจริยธรรมของการจัดการ ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ความเป็นผู้นำ กรณีศึกษา

Managerial accounting fundamental, financial reports analysis, investment analysis, organization management, Balanced Scorecard, ethical issues in business, perceptions and behaviors in workplace, intra-personal communication skill, leadership, case studies.

จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

LM 5004 Information Technology for Logistics Management

การจัดการปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการวางแผนทรัพยากรองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์การ เทคโนโลยีการติดตามและระบุตัวตน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

Operations management using Enterprise Resource Planning (ERP). Training Applications Program: ERP. Information Technology for Communication among the Organizations. Graphical Information System for Logistics Management. Information Technology for Decision Support in Logistics. Using Information Technology for Strategic Planning.

จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง

LM 6001 Inventory Management

การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ที่ทราบค่า เมื่ออุปสงค์มีค่าคงที่ และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำเป็นแบบสโทแคสติก ระบบสินค้าคงคลังแบบลำดับ ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงรวม กรณีศึกษา

Inventory classification. Deterministic inventory models with constant and time-varying demands. Stochastic inventory models, single-period and finite-horizon models. Stochastic lead-time models. Serial systems. Multi-echelon inventory systems. Risk pooling analysis. Case studies.

จล 6002 การจัดการคลังสินค้า

LM 6002 Warehouse Management

บทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้า คุณลักษณะพื้นฐานของคลังสินค้า ปฏิบัติการต่าง ๆ ในคลังสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในคลังสินค้า โครงร่างของพื้นที่ที่จัดเก็บสินค้าแบบยูนิตโหลด แบบหยิบเป็นหีบห่อ และแบบหยิบเป็นชิ้น การจัดวางสินค้าบนชั้น การหยิบสินค้าตามใบสั่ง ตู้จัดเก็บสินค้าและเอเฟรม การจัดคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าการวัดการดำเนินงานต่าง ๆ ของคลังสินค้า

Roles and warehouse objectives. Basic characteristic of warehouse. Warehouse operations. Warehouse management systems. Storage equipments. Layout of a unit-load area. Layout of a carton-pick area. Layout of a piece-pick area. Detailed Slotting. Order-picking. Carousels and A-frames. Cross-docking. Warehouse performance measurement.

จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า

LM 6003 Transportation and Distribution Network Management

การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบสำหรับเครือข่ายการขนส่ง ปัญหา การจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบการกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวก การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่องทางการกระจายสินค้า กรณีศึกษา

Transportation management, transportation modes and transportation cost, transportation cost analysis, key performance, carrier selection, mathematical models for transportation network, vehicle routing problem, facility location model, solving problem by using computer program, distribution channels, and case study.

จล 6004 การจัดการโซ่อุปทาน

LM 6004 Supply Chain Management

โซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานและการเข้ากันได้เชิงกลยุทธของรูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานกับธุรกิจ การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนการผลิตรวม ความไม่แน่นอนในโซ่อุปทานและผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจ การลดต้นทุนโซ่อุปทานภายใต้ความไม่แน่นอน การจัดการโซ่อุปทานแบบดันและแบบดึง ตัวแบบเพื่อการตั้งราคาและสัญญา ผลกระทบแซ่วัว การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย กรณีศึกษา

Supply chain, supply chain management and strategic fit to business, demand forecast, aggregate plan, supply chain uncertainty and its impact to business costs, supply chain cost reduction under uncertainty, push- and pull supply chain management, models for pricing and contracts, bullwhip effect, supplier relationship management, case studies.

จล 7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

LM 7101 Customer Relationship Management

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การที่มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ

Concepts of CRM; CRM development; CRM processes; IT in CRM; analytical CRM and applications; customer-focused performance measurement; customer value analysis; customer loyalty; and culture and environment of customer-focused organization.

จล 7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน

LM 7102 Supply Chain Risk Management

ลักษณะสำคัญของความเสี่ยง แนวโน้มผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อโซ่อุปทาน เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน วิธีการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง มุมมองเครือข่ายของความเสี่ยง การสร้างมาตรการบรรเทาโซ่อุปทาน การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Key aspects of risk, trends of risks affecting the supply chain, goal of risk management in supply chain, approaches to risk management and Identify risks, risk analysis, respond to risks, a network view of risk, creating resilient supply chains, and business continuity management.

จล 7103 การบริหารโครงการ

LM 7103 Project Management

นิยามของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ โครงสร้างเชิงองค์การ วิธีการเลือกและการประเมินโครงการ การสื่อสารในการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการและการประมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย โครงสร้างการจัดแบ่งงาน เทคนิคในการจัดตารางงาน เช่น PERT และ CPM การบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ

Definition of a project. Project life cycle. Organizational structures. Project selection and evaluation approaches. Project communications. Project planning and cost estimating. Work breakdown structure. Scheduling techniques, e.g., PERT and CPM. Quality and risk management.

จล 7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์

LM 7201 Logistics Simulation

การจำลองเชิงสถิตย์ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการจำลองปัญหา การประยุกต์การจำลองกับปัญหาทางโลจิสติกส์ ธุรกิจ และการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการจำลอง การทวนสอบและความแม่นของตัวแบบการจำลอง การออกแบบการทดลองสำหรับการจำลอง ตัวแบบการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Static simulation, discrete event simulation, applications of simulation in logistics, business and production problems, data analysis for simulation outputs, verification and validation of situation models, design of experiment for simulation, and simulation models by using computer program.

จล 7202 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ

LM 7202 Business Intelligence and Analytics

กระบวนการ ระเบียบวิธี เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในปัจจุบัน เพื่อใช้เปลี่ยนรูปข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ และนำไปใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินทางธุริจ ระบบจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น เทคนิคการจัดกลุ่ม จินตทัศน์ของข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น dashboard และ balanced scorecards ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคง

Processes, methodologies, technologies and current practices used to transform data into useful information and support business decision-making. Database management systems and data warehouses. Introduction to data mining. Clustering techniques. Data visualization and statistical analysis. Business performance management such as dashboards and balanced scorecards. Security-related issues.

จล 7203 การจัดการรายได้

LM 7203 Revenue Management

ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย ตัวแบบการจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน โรงแรม รถเช่า และอุตสาหกรรมเชิงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา

Quantitative models for revenue management (RM). Single-resource and network capacity controls. Overbooking models. Price optimization. RM practices in airlines, hotels, automobile rental companies and other related service industries. Case studies.

จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ

LM 7204 Business Forecasting

การพยากรณ์เชิงธุรกิจ หลักการพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนอุปทาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ ตัวแบบการพยากรณ์เบื้องต้น เทคนิคการปรับให้เรียบ เทคนิคการถดถอย การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การรายงานและการนำเสนอค่าพยากรณ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์เชิงธุรกิจ กรณีศึกษา (ถ้ามี)

Business forecasting. Fundamentals of demand forecasting and supply planning. Data requirement for preparing forecasts. Qualitative forecasting. Basic forecasting models. Smoothing techniques. Regression techniques. Analysis of forecasting errors. Reporting and presenting forecasts. Business forecasting information systems. Case studies (if any).

จล 7301 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ

LM 7301 International Logistics Management

การค้าระหว่างประเทศ การทำสัญญาซื้อ-ขายระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ กฎหมาย และกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ ความมั่นคง/ปลอดภัยของโซ่อุปทาน สินค้าอันตราย เครือข่ายการขนส่งทางรถในภูมิภาค

International trade, international business contracts, custom processes for import-export, air and sea transport, international transport insurance, privilege, laws and regulations for international trade. Supply chain security. Dangerous goods. Regional road network

จล 7302 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์

LM 7302 Data Envelopment Analysis in Logistics Management

ความหมายของประสิทธิภาพและมาตราวัดต่าง ๆ ตัวแบบดีอีเอพื้นฐาน ตัวแบบซีซีอาร์ ตัวแบบบีซีซี การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการเลือกผู้ให้บริการและผู้จัดหาวัตถุดิบ กรณีศึกษา (ถ้ามี)

Meaning of efficiecy and how it is measured, basic Data Envelopment Analaysis model, CCR model, BCC model, DEA applications in service providers and suppliers selection, case studies (if any)

จล 7303 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์

LM 7303 Activity Based Costing in Logistics Management

โครงสร้างของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การบัญชีต้นทุน แนวคิดบัญชีต้นทุนกิจกรรม คุณค่าเชิงกลยุทธของบัญชีต้นทุนกิจกรรม การใช้ระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมในองค์กร กรณีศึกษา

Cost structure, cost analysis, cost accounting, Activity Based Costing, Strategic Value of ABC, using ABC in business, case studies

จล 7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง

LM 7401 Negotiation and Conflict Management

แนวคิดทฤษฎีเชิงประยุกต์ว่าด้วยการเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้งจากมุมมองสหวิทยาการทั้งทางด้านการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมในองค์การบนแนววิถีเชิงอธิบายและการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้รวมถึงการศึกษามิติว่าด้วยจริยธรรมในการเจรจาและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหลากบริบท

Study various concepts and practical theories on negotiation and conflict management from the interdisciplinary perspectives drawn from the academic fields of Communication, Economics, Psychology, Social Psychology, and Organizational Behaviors. Both descriptive and prescriptive approaches to negotiation and remedies involving conflict management and resolution would be utilized with major emphasis put upon the notions of ethics and the practice of good fiath in negotiation and conflict management.

จล 7402 การวิจัยเชิงคุณภาพในองค์การ

LM 7402 Qualitative Research in Organizations

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ ฐานคติเชิงปรัชญา ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงขนบและนวัตกรรมทางการวิจัยในบริบทองค์กร นอกจากนี้ยังเน้นการอภิปรายประเด็นด้านจริยธรรมของการวิจัยเชิงคุณภาพ

Study and investigate into the realm of concepts, theories, paradigms, philosophical assumptions, methodologies and methods in Qualitative Research with emphasis put forth upon both traditional and innovative methods involving Qualitative Research within the organizational contexts. Ethics in designing and conducting qualitative research would also be of focal issues to class discussion.

จล 8802 การวางแผนและการจัดตารางการผลิต

LM 8802 Production Planning and Scheduling

กระบวนการ กรอบงานวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนแม่บทการผลิตและการวางแผนความต้องการทรัพยากร การวางแผนการผลิตตามแนวคิดทันเวลาพอดี การวางแผนการผลิตตามแนวคิดทฤษฎีข้อจำกัด การกำหนดขนาดผลิต การจัดลำดับการผลิต การหาคำตอบที่ดีที่สุด เมตาฮิวริสติก การควบคุมคุณภาพ

Production planning scheduling and control process. Production planning framework. Aggregate planning. Master production scheduling and material requirement planning. Just in time. Theory of constraints. Lot sizing. Scheduling problems. Optimizations. Meta heuristics. Quality control

จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์

LM 8001 International Seminar in Logistics Management

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม คือ 1) การอบรมระยะสั้นในห้วข้อทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ และ 2) การเข้าชมหน่วยปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ที่มีกิจกรรมการปฏิบัติงานในระดับสากลไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

The objective of this course is to increase knowledge and vision in logistics management. Activities are as follows: 1) attending seminar on current topics in logistics management, and 2) visiting at least two world-class business companies to see how those businesses manage their logistics operations.