ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส่งมากกว่าพื้นที่จัดสรรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

นิธิมา ธรรมเที่ยง, อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Conference หนึ่งใน best paper award ในงานประชุมวิชาการ slide presentation Nithima_ORNET  

Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company

Pongsathornwiwat, A., & Aroonudomchai, S. (2021). Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company. Thai Industrial Engineering Network Journal, 7(1), 42-54. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/242054

Product Pooling for Cartons packaging Materials and Can Order Policy for Scotch Tapes: Case Study of the Instant Noodle Manufacturing Company in Thailand

Itthisathienkul, P., & Amaruchkul, K. (2021).  Journal of Applied Statistics and Information Technology, 6(1), 37-51. Link to full paper: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/article/view/242265

การวางแผนและปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายแบบหลายเส้นทางภายใต้เวลาทำงานที่จำกัด: กรณีศึกษาบริหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 (IE Network 2021) 5-7 พฤษภาคม 2564 Slide Presentation_SCL005 Full paper: SCL005_Proceedings_IE-Net_Final

การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองระดับสำหรับการจัดกลุ่มและระบุตำแหน่งการวางสินค้าในการปรับปรุงผังคลังสินค้าแบบสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์

Applying Two-Stage Clustering-Assignment Storage Location Model on Improving Item-Associated Based Family Grouping Warehouse Design ขนิษฐา เลาหวิชิตศักดิ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide IS_KANITTA _SID6120427016_12.05.2021 _Present

การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ขนมและอาหาร

Use of Association-Rule Based Storage Assignment Location for Improving Class-Based Warehouse Design: Case Study of A Packaging Company อรรคเดช อุบลไทร และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427015-Akkadet-Ubonsai(1)

การพยากรณ์และการปรับปรุงนโยบายสินค้าคงคลังแบบระบบการตรวจสอบตามรอบ

พิมพ์อุษา ฤกษ์ศิริรัตน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427019-Pimusa-Lerksirirat-PPT

การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินทางรถขนส่งรูปแบบมิลค์รันและการจัดการกำหนดการรับสินค้า: กรณีศึกษา การส่งชิ้นส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ ABC

ปารณัท กัญวิมล และ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide ORNET2021_0059 การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อลดความสูญเปล่าของปัญหาการบริหารรถเที่ยวเปล่าขากลับ กรณีศึกษาบริษัท 3PL แห่งหนึ่ง

Network Flow Allocation Model for Reducing Waste in Backhauling Management Problem: Case Study of 3PL Company สันติ ชัยยะ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network 2020 Slide IENet2020-NetworkFlow-Santi Full Paper: Proceedings_IE_Network_2020_Santi

1 2 3 4 5 8