การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor

การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor ณัฐพร เกียรติเลิศเสรี และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: OR-NET 2020_PAPER 16 Full paper: fullpaper-rice

การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าคลังสินค้าออนไลน์ กรณี: คลังสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าคลังสินค้าออนไลน์ กรณี: คลังสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง A Study for Improving E-Commerce Warehouse Operations using Simulation Software Tool: A Case Study of Retail E-Commerce Company C ทนงศักดิ์ เหลืองทา และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (OR-NET2020) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพ Slide: ORNET2020-Oral07 Full paper: fullpaper-warehouse

การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรณีศึกษา การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิตติคุณ ค้าขาย และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Link to paper Conference Thai VCML2019K9S1 Link to slide presentation: LS03_ThaiVCML

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand

A Multi-Item Joint Inventory Replenishment Policy with Full Truckload: Case Study of Office Supplies E-Commerce Store in Thailand ณัฐพล สันแก้ว และ กาญจ์นภา อมรัชกุล รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ  30 ตุลาคม 2562 Slide presentation: 2019-10-ASConference2019_Nutthapol-Sankaew  

การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อขนส่งสินค้าหลายจุด กรณีศึกษา บริษัทXYZ

ทัศนีย์วรรณ ส่องแสง และ ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562. 30 ตุลาคม 2562. Slide presentation: 2019-10-Submission16_ASconf

1 3 4 5 6 7 19