การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์

ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค  สราวุธ จันทร์สุวรรณ  และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Slide presentation ORNET2022_Chinarnant_present_Rev02 Paper การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง_R4

ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น

สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Presentation slide OR-NET-2022_Siriphan-Kajeeratwatthana

ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส่งมากกว่าพื้นที่จัดสรรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ

นิธิมา ธรรมเที่ยง, อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Conference หนึ่งใน best paper award ในงานประชุมวิชาการ slide presentation Nithima_ORNET  

Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company

Pongsathornwiwat, A., & Aroonudomchai, S. (2021). Applying Multiple Criteria Decision-Making Models for Co-Packer Selection Problems: A Case Study of FMCG Company. Thai Industrial Engineering Network Journal, 7(1), 42-54. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/242054

Product Pooling for Cartons packaging Materials and Can Order Policy for Scotch Tapes: Case Study of the Instant Noodle Manufacturing Company in Thailand

Itthisathienkul, P., & Amaruchkul, K. (2021).  Journal of Applied Statistics and Information Technology, 6(1), 37-51. Link to full paper: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/article/view/242265

AS/RS Project Management

Dr. Temsiri Sapsaman, Associate Dean for Research and Engineering, Faculty of Engineering. King Mongkut’s University of Tehnology North Bangkok (KMUTNB). Guest lecture session  วิชา LM7103 Project Management อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ 15/05/2021 9:00-12:00 Slide: https://drive.google.com/file/d/1YuCFVnIkQvDfQe2IF_bgFxMZ0ps0Pkpn/view

การวางแผนและปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายแบบหลายเส้นทางภายใต้เวลาทำงานที่จำกัด: กรณีศึกษาบริหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ และ สราวุธ จันทร์สุวรรณ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 (IE Network 2021) 5-7 พฤษภาคม 2564 Slide Presentation_SCL005 Full paper: SCL005_Proceedings_IE-Net_Final

การประยุกต์ใช้ตัวแบบสองระดับสำหรับการจัดกลุ่มและระบุตำแหน่งการวางสินค้าในการปรับปรุงผังคลังสินค้าแบบสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์

Applying Two-Stage Clustering-Assignment Storage Location Model on Improving Item-Associated Based Family Grouping Warehouse Design ขนิษฐา เลาหวิชิตศักดิ์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide IS_KANITTA _SID6120427016_12.05.2021 _Present

การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ขนมและอาหาร

Use of Association-Rule Based Storage Assignment Location for Improving Class-Based Warehouse Design: Case Study of A Packaging Company อรรคเดช อุบลไทร และอัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021) Slide SID6120427015-Akkadet-Ubonsai(1)

1 2 3 4 5 19