Thai VCML 2016

งานค้นคว้าอิสระของ นายณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษและอ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ เรื่อง การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Network Flow Allocation เพื่อการบริหารจัดการระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน กรณีศึกษา : การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) ใน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16

 

การพัฒนาแผนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งสินค้า ด้วยตัวแบบ Network Reserved Capacity Model
นายรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล และที่ปรีกษา ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ

 

ปัญหาการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งโดยใช้ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง
นายณัฐวุฒิ อัศวมาชัย  ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

 

การศึกษาการจองปริมาณบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมระหว่างตัวแทนรับขนส่งสินค้าและสายการบิน

อภิญญา  เทพพนมรัตน์ ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

Slide Thai VCML-Apinya