ROUND และ TRUNC

เหลือเชื่อ Excel ให้คำตอบผิดจากคำสั่ง IF ง่ายๆ
=IF(10.3-10.2=0.1, “T”, “F”)
เป็นเพราะอะไร?

เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะนี้, ลองใช้ฟังก์ชัน ROUND หรือ TRUNC มาช่วยปรับก่อนนำไปวิเคราะห์ต่อ