การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินทางรถขนส่งรูปแบบมิลค์รันและการจัดการกำหนดการรับสินค้า: กรณีศึกษา การส่งชิ้นส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ ABC

ปารณัท กัญวิมล และ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021)

Slide ORNET2021_0059 การศึกษาเพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง