Logistics and Supply Chain Case Studies

Case studies ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, เครือข่ายกระจายสินค้า, การจัดการสินค้าคงคลัง, contract negotiation: Math model ช่วยการตัดสินใจ หรือต่อรองกับลูกค้าได้อย่างไร? บรรยายพิเศษ แชร์ความรู้ & ประสบการณ์ตรงโดย Mr. Thungprom Maneerod, PMP, Singapore Supply Chain Manager, Procter & Gamble, Singapore ส่วนหนึ่งของวิชา LM5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ และ LM5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

20160618_155112