การจัดการสินค้าคงคลังด้วย Joint Replenishment Model ร่วมกับ Order-Up-To Policy

การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการและนโยบายการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ABC

นิศาชล ไทรชมภู

ใช้นโยบายสินค้าคงคลัง Periodic Review (R,S) โดยจะคำนวณคาบ (R) และ Order-Up-To Level (S) ดังนี้

  • คาบ (review period) มาจากผลเฉลยของตัวแบบ Joint Replenishment
    • ปริมาณความต้องการที่ใช้ตัวแบบ ได้มาจากค่าพยากรณ์ซึ่งทำให้ MAD, MSE, MAPE ต่ำสุด
    • หาผลเฉลยของ Joint Replenishment Problem โดยใช้ Excel Solver
  • ระดับสั่งถึง (order-up-to level) ใช้ที่ระดับการให้บริการ 95%

Slide งานค้นคว้าอิสระ Presentation นิศาชล New