การวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

การวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

ศศิมา เมฆรุ่งโรจน์ 

ปัญหาที่พบ

  • ผลิตแบบ make to order  โดยไม่มีการวางแผนการผลิตรวม (aggregate planning)
  • จากปริมาณความต้องการสินค้าตลอด 49 สัปดาห์ ปี 2558, มีสินค้าขาดมือรวม 3,411 โม่ คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านบาท 

เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา เพื่อ reduce backorder cost

  • Aggregate Planning Model
  • Made to Stock

Slide Sasima Mekrungroj Presentation