ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 29/8/2017

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจและปรากฏอยู่ในทุกองค์กรภายใต้ชื่อหน่วยงานที่แตกต่างกันไป นอกเหนือจากตำแหน่งผู้บริหาร นักวิเคราะห์และวางแผนในหน่วยงานโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และที่ปรึกษาแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษายังมีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและนักวิเคราะห์/วางแผนในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ายกระจายสินค้า ฯลฯ อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า

นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาทางสาขาการโลจิสติกส์ จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต โดยเลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้

 • แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
 • แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

โดยระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยเปิดสอนภาคปกติในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) วิชาการโลจิสติกส์มีรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

หมวดวิชา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
สัมมนานานาชาติ 1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ
สอบปากเปล่า สอบ
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต

รายวิชาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า

วิชาเสริมพื้นฐาน (6-9 หน่วยกิต)

หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท

 • ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ 6 หน่วยกิต ภาคพิเศษ 3 หน่วยกิต)
 • คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

วิชาพื้นฐาน (12 หน่วยกิต)

หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 12 หน่วยกิต ได้แก่

 • LM5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
 • LM5002 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • LM5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
 • LM5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

วิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์ (12 หน่วยกิต)

หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้

 • LM6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
 • LM6002 การจัดการคลังสินค้า
 • LM6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
 • LM6004 การจัดการโซ่อุปทาน

สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ (1 หน่วยกิต)

วิชาเลือกในหลักสูตร
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • LM7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • LM7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
 • LM7103 การบริหารโครงการ
 • LM7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์
 • LM7202 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • LM7203 การจัดการรายได้
 • LM7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ
 • LM7301 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
 • LM7302 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์
 • LM7303 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์
 • LM7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
 • LM7402 การวิจัยเชิงคุณภาพในองค์การ

แผน ก. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

แผน ข. ต้องเรียนวิชาเลือก (9 หน่วยกิต) และการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)

รวมหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตร 37 หน่วยกิต

หมายเหตุ

 • นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดโดยสถาบันฯ หรือหลักสูตรในกรณีที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ.

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

องค์กรธุรกิจต่างยอมรับว่าการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ดึงเอาการจัดการ โลจิสติกส์ มาเป็น กลยุทธ์สำคัญ ทั้งนี้ เพราะการจัดการโลจิสติกส์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการลูกค้า และยังเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต้นทุนสูง ในแต่ละปีธุรกิจในประเทศไทยโดยรวมมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ประมาณ 19 % ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท การจัดการ โลจิสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จทางธุรกิจ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

ด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อนุมัติแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 คือการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัยและการบริหารวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และได้กำหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 6.3 เรื่องการพัฒนา สาชาวิชาและหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรงกดดันของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ แนวทางหนึ่งคือการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและเน้นขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปรัชญา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในธุรกิจ ความสามารถทางการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

Link to E-Brochure