การศึกษาหาปริมาณการสั่งผลิตและจุดสั่งผลิตที่เหมาะสม กรณีศึกษาบริษัทผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว XYZ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม จุดสั่งซื้อที่เหมาะสมและจำนวนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย เพื่อหาต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุด ของบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว XYZ

นายธวัชชัย แย้มวจี

Slide การหาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อ-ธวัชชัย